Most recent publications

Most recent publications

RortyRichard Rorty and the Mirror of Philosophy

Publisher: Kalligram
Published:
 2015
Pages: 360
Language: Slovak  
ISBN: 978-80-8101-917-3

 

 

Dynamika a prekra čovanie noriem spoločnostiDynamics and Exceeding of Standards in Society


Publisher:
ÚVSK  SAV
Published: 2015

Pages: 92
Language: Slovak
ISBN: 978-80-970234-6-1 CD-ROM

 

nove studie visnovsky 2014,3New studies on Pragmatism and Neopragmatism


Publisher:
Veda

Published: 2014
Pages: 275
Language: Slovak
ISBN: 978-80-224-1401-2

 

Fenomen moci a socialne nerovnosti 2013Phenomenon of Power and Social Inequalities


Publisher:
Univerzita Komenského v Bratislave
Published: 2014
Pages: 274
Language: Slovak
ISBN: 978-80-223-3619-2

 


Neposedne predskolske kurikulum Restless Preschool Curriculum 

 

Publisher: Wolters Kluwer
Published: 2014
Pages: 116 strán
Language
:
Slovak
ISBN: 978-80-81680-267

 

Oľga Zápotočná: Metakognitívne procesy v čítaní, učení a vzdelávaní Vydavateľ:Typi Universitatis Tyrnaviensis (VEDA) Rok vydania: 2013 Počet strán: 142 Jazyk: slovenský ISBN: 978-80-8082-742-7 Recenzenti: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. prof. PaedDr. René Bílik, CSc. Publikácia otvára staro-novú tému kognitívnej regulácie poznávania, ktorá sa v súčasnosti – najmä v súvislosti s výsledkami medzinárodných výskumov čitateľskej gramotnosti (PISA) stala pomerne populárnou, aj keď tak trochu stále záhadnou, plnou nejasností, ale aj snáh o často zjednodušujúce riešenia problémov spojených s učením a vzdelávaním. Autorka monografie prezentuje tému metakognície v širšom kontexte jej historického vývinu v psychologickom skúmaní, ako aj z hľadiska jej genézy v kognitívnom vývine dieťaťa. Prináša údaje nakumulované v posledných dekádach, poukazujúce na to, že vývinové korene metakognície, t.j. vedomej regulácie poznávania siahajú pomerne hlboko do predškolského veku v závislosti od podmienok sociálneho prostredia. Ťažiskom publikácie je skúmanie metakognitívnych procesov a stratégií, ktoré významným spôsobom vstupujú do procesu čítania, a to už od jeho počiatkov, v čase osvojovania si základov písanej reči. Edukačné odkazy publikácie sú preto smerované predovšetkým do oblasti primárneho vzdelávania. Metacognitive Processes in Reading, Learning and Education


Publisher:
Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA
Published: 2013
Pages: 142
Language: Slovak
ISBN: 978-80-8082-742-7