Najnovšie publikácie

Najnovšie publikácie

RortyRichard Rorty a zrkadlo filozofie

Vydavateľ: Kalligram
Rok vydania:
2015
Počet strán: 360  Jazyk: slovenčina
ISBN: 978-80-8101-917-3

Kto bol Richard Rorty (1931 – 2007)? Už počas života ho označovali za „najzaujímavejšieho“ a „najvplyvnejšieho“ amerického filozofa. Celý život riešil jednu otázku: „Na čo je filozofia dobrá a či vôbec je na niečo dobrá?“ (Filozofické orchidey, Kalligram 2006, s. 63) Nabádal, aby súčasná filozofia zmenila orientáciu z argumentatívnej na imaginatívnu, zo systematickej na povznášajúcu, z analytickej na konverzačnú. On sám ponúkol inú, novú, sviežu, nedogmatickú filozofiu ako jedinečné médium, ktoré máme na pochopenie sveta, na vlastné sebautváranie a obohacovanie života.Táto kniha je pozvaním do Rortyho filozofie. Autor ňou plní svoj osobný dlh voči svojmu učiteľovi v nádeji, že „rortyizmus“ poskytne filozofii u nás nové, doposiaľ netušené podnety na tvorivý rozvoj.

Dynamika a prekra čovanie noriem spoločnostiDynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti

Vydavateľ: ÚVSK SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 92
Jazyk: slovenčina
Väzba: CD-ROM
ISBN: 978-80-970234-6-1

Monografia spracúva tému prekračovania noriem v spoločnosti, a to z menej tradičného pohľadu. Kým správanie, ktoré nie je v zhode s normatívnymi očakávaniami, sa zväčša hodnotí negatívne, tu sa zdôrazňuje dynamika a komplexnosť noriem. Posolstvo monografie však nesmeruje k tomu, že vo všeobecnosti je optimálne normy nedodržiavať. Spočíva skôr v tom, že aj normy podliehajú zmenám, že niekedy je problematické vytýčiť jasnú hranicu, keď isté konanie už vybočuje z rámca spoločenských očakávaní.

nove studie visnovsky 2014,3Nové štúdie o pragmatizme a neopragmatizme

Vydavateľ: Veda
Rok vydania: 2014
Počet strán: 275
Jazyk: slovenčina
ISBN: 978-80-224-1401-2

Aká filozofia je pragmatizmus? U nás stále predovšetkým neznáma, nepochopená, ignorovaná, dezinterpretovaná, „cudzia“ či odmietaná, „podozrivá“ alebo údajne nedostatočne „vznešená“ – pre niektorých dokonca ani nie filozofia, keďže meno „pragmatizmus“ je vari jedno z najhoršie znejúcich mien, aké môže niesť taká vysoká intelektuálna aktivita, ako je filozofia… Napriek tomu sa túto filozofiu autor pokúša (znova) predstaviť i priblížiť. Pokúša sa tiež rozmýšľať o niektorých otázkach v intenciách tejto filozofie. Nielen preto, že ide o jeden z legitímnych prúdov modernej filozofie (vyrastajúci taktiež z európskych, nielen severoamerických koreňov), ale aj preto, že ide o filozofiu, ktorá nepatrí len do minulých dejín, no ktorá je živá a relevantná pre súčasníkov.

Fenomen moci a socialne nerovnosti 2013Fenomén moci a sociálne nerovnosti

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Rok vydania: 2014
Počet strán: 274
Jazyk: slovenčina
ISBN: 978-80-223-3619-2

Konferencia „Fenomén moci a sociálne nerovnosti“, ktorej výstupom je tento zborník príspevkov, je pokusom vytvoriť platformu na priesečníku rôznych spoločensko-vedných disciplín, ktorá by sa zaoberala rôznymi mocenskými mechanizmami a ich dôsledkami s potenciálom vyústiť do samotnej sociálnej zmeny. Téma moci a jej prepojenia na spoločenské nerovnosti je na Slovensku žalostne málo riešená. Pokiaľ sa touto témou niekto zaoberá, tak len v spojitosti s otázkami reálne vykonávanej politickej (rozumej administratívnej) moci. Fórum kde by sa riešila otázka moci  ako spoločenského fenoménu okolo nás, ktorý doslova preteká a pretvára subjekty moci a ich vzťahy, vynucuje poslušnosť, je nepersonálnou štruktúrou spoločnosti, ktorá má vlastný poriadok a dynamiku, neexistovalo. V neposlednom rade sme pociťovali potrebu vymedziť sa voči trendu vznikania samoúčelných konferencií slúžiacich na vykazovanie činnosti a vytvoriť tak priestor  pre zmysluplné a produktívne akademické debaty a kritickú vedu.


Neposedne predskolske kurikulumBranislav Pupala, Ondrej Kaščák: Neposedné predškolské kurikulum

Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
Jazyk: slovenčina
ISBN: 978-80-81680-267
Rok vydania: 2014
Počet strán: 116 strán

Publikácia v sebe spája dve zásadné skúsenosti autorov z posledných rokov. Tou prvou sú návštevy mnohých krajín, v rámci ktorých poznávali tradície a podoby predškolského vzdelávania vo rôznych podmienkach. Tou druhou skúsenosťou bola účasť na realizácii štátnej školskej politiky na Slovensku, a to prostredníctvom možnosti vytvoriť a viesť tím ľudí na účely spracovania nového národného kurikula pre materské školy.
Obsah tejto publikácie spočíva na prieniku porovnávacieho štúdia zahraničných prístupov a vývoja kurikulárnych materiálov v našich podmienkach. Porovnávací prístup k tvorbe kurikula a k práci s ním nepochybne prispel k zreteľnejšiemu porozumeniu vlastnej tradície ako aj ku kritickému vnímaniu toho, čo k nám preniká zo zahraničia, kde sú limity, riziká či výhody rôznorodých pilierov, na ktorých stavajú systémy predškolského vzdelávania v rôznych častiach sveta a v rôznych kultúrnych podmienkach.
V prvých častiach dominuje analýza medzinárodných zdrojov a skúseností z oblasti tvorby predškolských kurikúl. Obsah ďalších častí rekonštruuje najmä domácu situáciu a to tak, že porovnávacie hľadisko zohľadňuje to, čo sa ako problém či neistota môže javiť v našich podmienkach, aby sa v konečnom dôsledku našlo hlbšie porozumenie pre to, čo možno v predškolskom vzdelávaní v súčasnosti dosiahnuť. Text publikácie vyúsťuje až do spracovania mozaiky toho, ako sa s novými či nezvyčajnými vplyvmi kurikula emocionálne vysporadúvajú naše učiteľky materských škôl ako nositeľky domácej tradície a historicky zaužívaných prístupov.Publikácia prezentuje relatívne ucelený text akejsi ukotvenej porovnávacej predškolskej pedagogiky, berúc na zreteľ domáce podmienky a otázky, ktoré sú produkované týmto prostredím. Porovnávací prístup a medzinárodné hľadisko nie sú teda samoúčelné, ale sú spôsobom, ako zodpovedne vnímať a riešiť všetky základné témy, ktoré doma a vo svete hýbu nielen premýšľaním, ale aj rozhodovaním v oblasti starostlivosti o deti v ranom detstve.

 

Oľga Zápotočná: Metakognitívne procesy v čítaní, učení a vzdelávaní Vydavateľ:Typi Universitatis Tyrnaviensis (VEDA) Rok vydania: 2013 Počet strán: 142 Jazyk: slovenský ISBN: 978-80-8082-742-7 Recenzenti: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. prof. PaedDr. René Bílik, CSc. Publikácia otvára staro-novú tému kognitívnej regulácie poznávania, ktorá sa v súčasnosti – najmä v súvislosti s výsledkami medzinárodných výskumov čitateľskej gramotnosti (PISA) stala pomerne populárnou, aj keď tak trochu stále záhadnou, plnou nejasností, ale aj snáh o často zjednodušujúce riešenia problémov spojených s učením a vzdelávaním. Autorka monografie prezentuje tému metakognície v širšom kontexte jej historického vývinu v psychologickom skúmaní, ako aj z hľadiska jej genézy v kognitívnom vývine dieťaťa. Prináša údaje nakumulované v posledných dekádach, poukazujúce na to, že vývinové korene metakognície, t.j. vedomej regulácie poznávania siahajú pomerne hlboko do predškolského veku v závislosti od podmienok sociálneho prostredia. Ťažiskom publikácie je skúmanie metakognitívnych procesov a stratégií, ktoré významným spôsobom vstupujú do procesu čítania, a to už od jeho počiatkov, v čase osvojovania si základov písanej reči. Edukačné odkazy publikácie sú preto smerované predovšetkým do oblasti primárneho vzdelávania. Metakognitívne procesy v čítaní, učení a vzdelávaní

Vydavateľ: Typi Universitatis Tyrnaviensis (VEDA)
Rok vydania: 2013
Počet strán: 142
Jazyk: slovenčina
ISBN: 978-80-8082-742-7
Publikácia otvára staro-novú tému kognitívnej regulácie poznávania, ktorá sa v súčasnosti – najmä v súvislosti s výsledkami medzinárodných výskumov čitateľskej gramotnosti (PISA) stala pomerne populárnou, aj keď tak trochu stále záhadnou, plnou nejasností, ale aj snáh o často zjednodušujúce riešenia problémov spojených s učením a vzdelávaním. Autorka monografie prezentuje tému metakognície v širšom kontexte jej historického vývinu v psychologickom skúmaní, ako aj z hľadiska jej genézy v kognitívnom vývine dieťaťa. Prináša údaje nakumulované v posledných dekádach, poukazujúce na to, že vývinové korene metakognície, t.j. vedomej regulácie poznávania siahajú pomerne hlboko do predškolského veku v závislosti od podmienok sociálneho prostredia. Ťažiskom publikácie je skúmanie metakognitívnych procesov a stratégií, ktoré významným spôsobom vstupujú do procesu čítania, a to už od jeho počiatkov, v čase osvojovania si základov písanej reči. Edukačné odkazy publikácie sú preto smerované predovšetkým do oblasti primárneho vzdelávania.