Publikácie

Publikácie

Kompletná bibliografia pracovníkov ÚVSK je na http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=ins-org-ins&institute_no=25&action=publications

Naša najnovšia publikácia:

Fenomen moci a socialne nerovnosti 2013Zborník  z nultého  ročníka  konferencie  pre  doktorandov  a mladých  vedeckých pracovníkov  FENOMÉN  MOCI  A SOCIÁLNE
NEROVNOSTI v Bratislave 13. Novembra 2013

Konferencia „Fenomén moci a sociálne nerovnosti“, ktorej výstupom je tento zborník príspevkov, je pokusom vytvoriť platformu na priesečníku rôznych spoločensko-vedných disciplín, ktorá by sa zaoberala rôznymi mocenskými mechanizmami a ich dôsledkami s potenciálom vyústiť do samotnej sociálnej zmeny. Téma moci a jej prepojenia na spoločenské nerovnosti je na Slovensku žalostne málo riešená. Pokiaľ sa touto témou niekto zaoberá, tak len v spojitosti s otázkami reálne vykonávanej politickej (rozumej administratívnej) moci. Fórum kde by sa riešila otázka moci  ako spoločenského fenoménu okolo nás, ktorý doslova preteká a pretvára subjekty moci a ich vzťahy, vynucuje poslušnosť, je nepersonálnou štruktúrou spoločnosti, ktorá má vlastný poriadok a dynamiku, neexistovalo. V neposlednom rade sme pociťovali potrebu vymedziť sa voči trendu vznikania samoúčelných konferencií slúžiacich na vykazovanie činnosti a vytvoriť tak priestor  pre zmysluplné a produktívne akademické debaty a kritickú vedu.

Bomba, L., Kӧvérová, E., Smrek, M. 2014. Fenomén moci a sociálne nerovnosti. Zborník príspevkov z nultého ročníka konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. 274 s., ISBN 978-80-223-3619-2.

Oľga Zápotočná:

Metakognitívne procesy v čítaní, učení a vzdelávaní           

                          

Vydavateľ:Typi Universitatis Tyrnaviensis (VEDA)                        

Rok vydania: 2013

Počet strán: 142                                                           

Jazyk: slovenský

ISBN: 978-80-8082-742-7             

Recenzenti: 

prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Publikácia otvára staro-novú tému kognitívnej regulácie poznávania, ktorá sa v súčasnosti – najmä v súvislosti s výsledkami medzinárodných výskumov čitateľskej gramotnosti (PISA) stala pomerne populárnou, aj keď tak trochu stále záhadnou, plnou nejasností, ale aj snáh o často zjednodušujúce riešenia problémov spojených s učením a vzdelávaním. Autorka monografie prezentuje tému metakognície v širšom kontexte jej historického vývinu v psychologickom skúmaní, ako aj z hľadiska jej genézy v kognitívnom vývine dieťaťa. Prináša údaje nakumulované v posledných dekádach, poukazujúce na to, že vývinové korene metakognície, t.j. vedomej regulácie poznávania siahajú pomerne hlboko do predškolského veku v závislosti od podmienok sociálneho prostredia. Ťažiskom publikácie je skúmanie metakognitívnych procesov a stratégií, ktoré významným spôsobom vstupujú do procesu čítania, a to už od jeho počiatkov, v čase osvojovania si základov písanej reči. Edukačné odkazy publikácie sú preto smerované predovšetkým do oblasti primárneho vzdelávania.

Masaryk, Radomír, Petrjánošová, Magda, Lášticová, Barbara (eds.). – Diverzita v spoločenských vedách Príspevky z 11. česko-slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku, Bratislava, 23.-24. január 2012.

Edičná rada:HUMAN COMMUNICATION STUDIES Vol. 11 (2012)Vydavateľ:Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Klemensova 19, 813 64 BratislavaVydanie: 1. Rok vydania: 2012 ISBN: 978-80-970234-2-3 EAN: 9788097023423

Plichtová Jana (ed.) – Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku: teória a realitaPublikácia je výsledkom ojedinelej spolupráce vedeckých kapacít v oblasti sociológie, psychológie, filozofie a politológie zo SAV a Univerzity Komenského s viacerými významnými osobnosťami z mimovládneho sektora. Vydavateľ: Veda Rok vydania: 2011 Počet strán: 610 Jazyk: slovenčina Väzba: Tvrdá väzba / Hardback ISBN: 978-80-224-1173-8

Slávnostné uvedenie knižky do života v Artfore Mikuláš Huba – Pár postrehov a otázok nad knihou o občianstve na Slovensku Fedor Gál – Mohla by to byť aj mimoriadne dôležitá kniha, keby vyprovokovala diskusiu Dušan Ondrušek – Na okraj: O participácii a deliberácii