Podujatia 2016

Podujatia 2016

XV. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku

Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu

Bratislava, 1. a 2. februára 2016

Pätnásty ročník konferencie „Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku“ sa zameria na otázky súvisiace so zmenami v oblasti kvalitatívneho výskumu počas tohto obdobia. Kam sa medzičasom posunulo naše chápanie kvalitatívneho výskumu? Ako sa čoraz širšia akceptácia tohto prístupu odrazila na kvalite výskumov a ich výstupov? Kto sú výskumníci a výskumníčky, ktorí sa kvalitatívnemu výskumu venovali pred 15 rokmi a dnes: možno povedať, že sa tu vytvárajú kvalitatívne výskumnícke školy, ktoré by systematicky rozvíjali určité témy? Dochádza k výmene generácií?  Ako sa od seba učíme, ako spolupracujeme, ako si vymieňame skúsenosti? Robíme dnes kvalitnejší kvalitatívny výskum ako pred 15 rokmi?

Okrem teoretických a metodologických úvah k tejto téme vítame predovšetkým príspevky venované empirickým kvalitatívnym štúdiám z rôznych oblastí vied (psychológia, sociológia, verejná politika, pedagogika, lekárstvo, antropológia, lingvistika, atď.) Konferencia je však tradične otvorená aj ľuďom z praxe, radi privítame napríklad kritické prípadové štúdie. (PDF)

Organizujúce pracoviská:

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied

Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied

Audiovizualita ako prostriedok sprostredkovania sociálno-vedného poznania

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujem si vás pozvať na seminár ÚVSK SAV, na ktorom budeme s kolegyňou Soňou G. Lutherovou z Ústavu etnológie SAV diskutovať na tému “Audiovizualita ako prostriedok sprostredkovania sociálno-vedného poznania”.

lutherova

Seminár sa uskutoční v pondelok 4.4. od 14.30 do 16.00 v zasadačke Pavilónu spoločenských vied SAV na Patrónke. Budeme na ňom pokračovať v diskusii k príspevku, ktorý mala Soňa na tohtoročnej konferencii Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku.

Anotácia seminára

Ako formulovala pred desaťročiami Margaret Mead, sociálna antropológia je disciplínou uväznenou vo vlastnej závislosti na slovách. Zahrnutie vizuálnych metód do sociálno-vedného výskumu pritom môže sprostredkovať osobitý vhľad, ktorý nie je prístupný žiadnym iným spôsobom. Napriek dostupnosti audiovizálnych technológií, rovnako ako ich nespochybniteľnému potenciálu osloviť široké publikum, sociálni vedci a vedkyne len zriedkavo pristupujú k ich využitiu pri šírení nadobudnutého poznania. Vizuálna antropológia naďalej zostáva „okrajovou“ subdisciplínou na hranici medzi vedou a umením. Tvorba dokumentárneho filmu prináša osobité etické a metodologické dilemy, najmä v kontexte subjektivity/objektivity autorského pohľadu. Otázkou zároveň zostáva, čo robí antropologické filmy špecifickými, a teda v čom spočíva ich etnograficita. Sociálna antropologička Soňa G. Lutherová na seminári načrtne základné etické a metodologické dilemy pri tvorbe pripravovaného dokumentárneho filmu Zatopené (rež. S.G.Lutherová, AH Production, vo výrobe), ktorý zachytáva príbeh o rodinnej identite a pamäti na pozadí spoločenských zmien. Mnohé metodologické a etické problémy vizuálnej antropológie sú popritom relevantné a výpovedné aj vo vzťahu k iným – „konvenčnejším“ sociálno-vedným výstupom.

Viac info o Soni:
 
Tešíme sa na vás.