PLATENSO FP7 EURATOM

PLATENSO FP7 EURATOM

PLATENSO – Projekt 7. RP EÚ Budovanie platformy pre rozšírený sociálno-vedný výskum vzťahujúci sa k jadrovej energii v strednej a východnej Európe

Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Bianchi Gabriel CSc.
Anotácia: Projekt PLATENSO reaguje na cieľ výzvy Jadrové štiepenie 2013-6.0.1, ktorým je zvýšenie účasti výskumných inštitúcií v oblasti programu výskumu a vývoja EURATOM zameranej na jadrové štiepenie a ochranu pred žiarením najmä na účely zvýšenia bezpečnosti, efektívneho využívania zdrojov a hospodárnosti jadrového štiepenia a spôsobov využitia žiarenia v priemysle a medicíne. Cieľom aktivít na Slovensku bude zmapovať relevantné výskumné inštitúcie (vrátane Univerzít), predstaviť im kontext a možnosti výskumu v oblasti spoločenských a prírodných vied ktorý by mohol pomôcť v SR skvalitniť prijímanie rozhodnutí v oblasti jadrovej energetiky a jej riadenia a kontroly zo strany štátnej správy, verejného sektora, samospráv atď. ÚVSK sa bude podieľať na identifikovaní potenciálnych výskumných kapacít pre ciele projektu (uchopovanie sociálno-vedných dimenzií problematiky jadrovej energetiky) v akademickej aj mimoakademickej sfére, zosieťovanie a stimulovanie ich záujmu o predmetnú problematiku. Následne sa bude podieľať na vypracúvaní alternatívnych verzií výskumnej stratégie v problematike sociálnych dimenzií jadrovej energetiky, a to vo variantoch udržiavacom, ústupovom a variante generátorov IV. generácie. Popri tom bude ÚSVK participovať aj na identifikovaní perspektívnych kapacít z oblasti sociálnych vied pre ďalšie vzdelávanie.
Web stránka projektu: http://platensoproject.eu/
Doba trvania: 1.9.2013 – 31.8.2016