PhD.

PhD.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Vnútorný systém hodnotenia kvality doktorandského štúdia

Úvodné ustanovenia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV (ÚVSK SAV) má na základe prijatého Vnútorného systému zabezpečenia kvality doktorandského štúdia v SAV zo dňa  7. 11. 2019 (https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=educ-phdstudy) vytvorený a zavedený vlastný model vnútorného systému zabezpečovania kvality doktorandského štúdia. Zámerom je smerovať k naplneniu vysokých štandardov vedeckej práce preukázateľne porovnateľnej s renomovanými európskymi vzdelávacími inštitúciami prostredníctvom trvalého zvyšovania kvality vzdelávania a zlepšovania systému manažmentu kvality pomocou vnútorného systému zabezpečovania kvality v rámci činnosti SAV, podľa Stratégie SAV 2030 (https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=sas-mission).

V súčasnosti ÚVSK SAV realizuje dva doktorandské študijné programy: školská pedagogika (v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave) a sociálna a pracovná psychológia (v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave).

 1. Obsah doktorandského štúdia
 • Obsah študijného programu školská pedagogika 

Doktorandský študijný program školská pedagogika je konštituovaný v internej forme štúdia ako šesť semestrálny (v externej forme štúdia ako osem semestrálny). Program je koncepčne vystavaný na vedeckom poznaní týkajúcom sa školy, školských systémov, didaktického myslenia a výskumu tak, že pokrýva celú sieť poznatkov reprezentujúcich špecifickú oblasť súčasného poznania o škole, školskom vzdelávaní, jej externých kontextov a vnútorných aktivít. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť študentom teoretickú prípravu a metodologickú výbavu, ktorá im umožní vnímať školu a školské vzdelávanie ako relevantný priestor pedagogického poznávania a predmet interdisciplinárneho výskumu. Súčasne s tým budú absolventi pripravení podieľať sa na zlepšovaní činnosti škôl na všetkých stupňoch vzdelávania. Štúdium im poskytne dostatočne teoreticky fundované poznanie školy v mnoho-disciplinárnom pohľade, aby dôkladne chápali školu a školské vzdelávanie prostredníctvom filozofických, sociologických, politických i samotných pedagogických pojmov a náhľadov. Získajú dostatočný základ tak pre kritické čítanie školsko-politického rozhodovania, ako aj pre rozhodovania na úrovni aplikácie školskej politiky i didaktického výskumu v konkrétnej činnosti škôl, najmä na poli tvorby a vyhodnocovania pedagogickej práce školy ako celku.

 • Obsah študijného programu sociálna a pracovná psychológia

Doktorandský študijný program sociálna a pracovná psychológia je konštituovaný v internej forme štúdia ako šesť semestrálny (v externej forme štúdia ako osem semestrálny). V treťom stupni štúdia sa pozornosť sústreďuje na dôkladnú orientáciu v minulých i súčasných trendoch v sociálnej

a pracovnej psychológii, koncepciách a teóriách o sociálnych a psychologických javoch, spolu s ich aplikáciou na zvolenú oblasť výskumu. PhD. štúdium je zároveň orientované na interdisciplinárny prístup k štúdiu skúmaného problému a vyžaduje oboznámenie sa aj s inými disciplínami než sú tie, ktoré sa týkajú úzkeho zamerania dizertačnej práce. Študenti a študentky v priebehu štúdia na FSEV UK absolvujú pokročilé kurzy zamerané na štatistické spracovanie dát, kvalitatívnu metodológiu výskumu, pracovnú a organizačnú psychológiu, a doktorandský seminár. Štúdium ich okrem vedeckého výskumu pripraví aj na expertnú a analytickú činnosť v organizačnom kontexte. V priebehu štúdia doktorandi a doktorandky neustále kultivujú svoju schopnosť analyzovať a interpretovať aktuálne sociálno-psychologické a pracovno-psychologické problémy vo svetle najnovších teoretických poznatkov.

 • Zabezpečenie študijno-pedagogickej a vedeckej časti doktorandského štúdia v oboch študijných programoch

Študijné programy „školská pedagogika“ i „pracovná a sociálna psychológia“ pozostávajú v rámci spolupráce s univerzitou zo študijno-pedagogickej a vedeckej časti. Kým študijno-pedagogická časť sa prevažne realizuje na fakulte, v spolupráci s ktorou doktorandské štúdium prebieha, vedecká časť sa prevažne realizuje na ÚVSK SAV.

 • Študijná časť sa uskutočňuje najmä vo forme individuálneho štúdia, vedeckých kolokvií, prednášok, seminárov a konzultácií. V študijnej časti sú dominantné nosné povinné kurzy teoretického charakteru a predmety týkajúce sa metodológie pedagogického (školská pedagogika) resp. psychologického (sociálna a pracovná psychológia) výskumu. Študijná časť je ukončená dizertačnou skúškou, ktorú tvorí okrem vedeckej rozpravy o rozpracovanom projekte dizertačnej práce aj skúška z predmetov súvisiacich s obsahom dizertačnej práce, preukázanie znalosti relevantnej odbornej literatúry a overujú sa aj poznatky o aktuálnom stave študijného a vedného odboru. Študijná časť sa v prevažnej miere realizuje na univerzitnom pracovisku, v spolupráci s ktorým sa doktorandské štúdium realizuje.
 • Vedecká časť sa zameriava najmä na prípravu a publikovanie odborných a vedeckých prác a prípravu a vyhotovenie dizertačnej práce pod odborným vedením školiteľa formou konzultácií so školiteľom. Vedecká činnosť doktoranda sa uskutočňuje vo forme povinnej vedeckej činnosti. Súčasťou vedeckej časti študijného programu sú podľa odbornej profilácie doktoranda najmä vystúpenia na domácich či medzinárodných vedeckých konferenciách a seminároch, publikácie v recenzovaných zborníkoch, kolektívnych monografiách a vedeckých časopisoch, ako aj publikácie v databázovanom časopise (CC, WoS, SCOPUS), v zmysle minimálnych požiadaviek SAV a príslušnej fakulty na publikačnú činnosť doktoranda. Doktorand sa zúčastňuje vedeckých stáží a pobytov doma alebo v zahraničí, participuje na príprave vedeckých projektov, resp. na vypracovaní žiadostí o granty v rôznych grantových schémach, zúčastňuje sa na tímovom riešení inštitucionálnych a grantových projektov ÚVSK SAV, aktívne participuje na organizovaní domácich a medzinárodných seminárov a konferencií. Vedecká časť štúdia pozostáva z nasledujúcich hlavných etáp: analýza problému dizertačnej práce, teoretická a metodologická príprava, vypracovanie projektu dizertačnej práce podľa požadovaných kritérií a jeho obhajoba, vypracovanie dizertačnej práce podľa požadovaných kritérií a jej verejná obhajoba.
 • Pedagogická alebo iná odborná činnosť je v súlade so zákonom č. 131/2002, § 52 Z.z. súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere na akademický rok a prebieha na príslušnej fakulte.
 1. Vedecký a odborný profil absolventa
 • Profil absolventa doktorandského štúdia v programe školská pedagogika

Štúdium školskej pedagogiky v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania umožni profilovať absolventov, ktorí sa môžu etablovať ako vedecko-výskumní pracovníci v rezorte školstva, vysokoškolskí pedagógovia najmä pre prípravu učiteľov, no súčasne aj ako dobre pripravení odborníci pre samotnú školskú prax, ktorá si už v krátkej dobe vyžiada vysokošpecializovanú kvalifikáciu potrebnú pre prípravu kvalitných školských vzdelávacích programov, vlastných a diferencovaných vzdelávacích projektov, ktorých význam pre rozvoj školského systému podčiarkuje súčasná školská politika.  Absolventi študijného programu školskej pedagogiky môžu prispieť k teoretickému rozvoju školskej pedagogiky ako vednej disciplíny, rovnako však môžu napomôcť školskej praxi tak, že dokážu korektne uplatniť požiadavky školskej politiky do rozvojového diania konkrétnych škôl či školských regiónov. Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou doma aj v zahraničí. Pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty.

 • Profil absolventa doktorandského štúdia v programe sociálna a pracovná psychológia

Absolvent študijného programu sociálna a pracovná psychológia je zrelý vedecký pracovník, disponujúci poznatkami  o pôsobení jednotlivca v sociálnom systéme v širších súvislostiach, s ohľadom na psychologickú, ekonomickú, organizačnú stránku národných i nadnárodných spoločenstiev a inštitúcií. Absolventi sa môžu špecializovať v dvoch smeroch:  v oblasti sociálnej psychológie a v oblasti pracovnej psychológie. V týchto oblastiach budú do hĺbky oboznámení s aktuálnymi trendmi rozvoja príslušnej disciplíny, budú poznať najnovšie výsledky príslušnej oblasti a budú schopní tieto výsledky aplikovať. Uplatnia sa vo vedeckom výskume, v pedagogickej práci, na analytických či trénerských pozíciách v národných i nadnárodných inštitúciách, medzinárodných štruktúrach i v mimovládnych neziskových organizáciách či verejnom sektore. Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou doma aj v zahraničí. Pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty.

 1. Výber školiteľov doktorandského štúdia na ÚVSK SAV 

Funkciu školiteľa pre interných doktorandov ÚVSK SAV v rámci študijných programov „školská pedagogika“ a „sociálna a pracovná psychológia“ môže vykonávať vedecký/á pracovník/čka ÚVSK SAV s priznaným vedeckým kvalifikačným stupňom IIa alebo I v zmysle platných ustanovení zákona č. 39/1977 Zb., vykonávacej vyhlášky č. 55/1977 Zb., s vedecko-pedagogickým titulom profesor alebo docent, resp. DrSc. alebo s ekvivalentmi tohto titulu, v prípade že tento pracovník získal daný titul v zahraničí. Vedecký pracovník s vedeckým kvalifikačným stupňom IIa musí zároveň spĺňať vedecké kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent na univerzite a príslušnej fakulte, s ktorou má ÚVSK SAV ako externá vzdelávacia inštitúcia podpísanú zmluvu o doktorandskom štúdiu.

Školiteľ bol minimálne raz zodpovedným riešiteľom grantu, výnimočne spoluriešiteľom, ak svoje vedecké kvality dokladá mimoriadne kvalitnou publikačnou činnosťou. Ak nie je počas vedenia doktoranda zodpovedným riešiteľom grantu a je len spoluriešiteľom grantového projektu, zodpovedný riešiteľ projektu musí deklarovať, že finančne podporí výskum a/alebo účasť na konferenciách prijímaného doktoranda. Školiteľ má zároveň primeraný publikačný výstup za posledných 5 rokov. Jeden školiteľ by spravidla nemal viesť viac ako 3 študentov v riadnom dennom štúdiu.

Školiteľov navrhuje na schválenie Vedeckej rade príslušnej fakulty štatutár ÚVSK SAV, po predchádzajúcej konzultácii s „garantom SAV“ za príslušný študijný program a Vedeckou radou ÚVSK SAV.

 1. Výber tém doktorandského štúdia na ÚVSK SAV

Témy doktorandského štúdia vypisujú schválení školitelia ÚVSK SAV v zmysle platných pravidiel a harmonogramu univerzity, s ktorou má ÚVSK SAV podpísanú zmluvu o doktorandskom štúdiu. Témy doktorandského štúdia na aktuálny akademický rok schvaľuje štatutár v spolupráci s garantom SAV pre príslušný študijný program a po konzultácii vo Vedeckej rade. Témy by spravidla mali byť relevantné aktuálnemu tematickému a projektovému zameraniu ústavu. Vypísané témy dizertačných prác spolu s menami školiteľov zverejňuje ÚVSK SAV na svojej webstránke.

 1. Kontrola priebehu doktorandského štúdia

Garant SAV minimálne raz za rok (na konci akademického roka), ale obvykle na konci každého semestra kontroluje priebeh štúdia osobným rozhovorom samostatne so školiteľom a zvlášť s doktorandom. Témou rozhovoru je identifikácia potenciálnych problémov v rámci štúdia, ťažkosti pri dodržiavaní plánovaného harmonogramu štúdia, optimalizácia daných problémov, ako aj plnenie kritérií získania kreditového hodnotenia jednotlivých činností doktoranda podľa odporúčaného študijného plánu na danej univerzite a fakulte. V prípade vážnych problémov vo vzájomnom vzťahu školiteľa a doktoranda má garant SAV právo navrhnúť zmenu školiteľa podľa platnej smernice o doktorandskom štúdiu na danej univerzite. Povinnosťou garanta SAV je upozorniť školiteľa a doktoranda, že v prípade dostatočne nezdôvodneného neplnenia harmonogramu štúdia je jeho povinnosťou požiadať školu o predčasné ukončenie štúdia. V prípade, že garant SAV je školiteľom daného doktoranda, samostatný rozhovor so školiteľom a jeho doktorandom vedie štatutár ústavu.

 1. Požiadavky na kvalitu absolventov doktorandského štúdia

Minimálne výstupy absolventov doktorandského štúdia v študijnom odbore „pedagogika“ a „psychológia“ sú záväzné pre študentov prijatých od akademického roku 2020/2021.

Požiadavky na publikačné výstupy absolventa doktorandského štúdia III. oddelenia vied SAV pre odbor pedagogika (študijný program školská pedagogika) a odbor psychológia (študijný program sociálna a pracovná psychológia):

 • minimálne jedna publikácia s viac ako 50% autorským podielom v časopise registrovanom v databázach WoS alebo SCOPUS
 • ďalšia publikácia vo vedeckom (preukázateľne recenzovanom) časopise alebo zborníku

(ďalšia publikácia z „vyššej kategórie“ môže nahradiť nižšie hodnotenú)

Pokiaľ sú minimálne požiadavky fakulty, na ktorej sa PhD. program realizuje vyššie, publikačná činnosť doktoranda sa riadi internou smernicou príslušnej fakulty.

Záverečné ustanovenia

Finálna podoba tohto dokumentu vznikla po konzultáciách medzi štatutárom ústavu, grantmi SAV pre odbor pedagogika a psychológia a Vedeckou radou ÚVSK SAV. Vstupuje do platnosti aj účinnosti dňom vydania.