Partnerské pracoviská

Partnerské pracoviská

ÚVSK SAV od svojho vzniku v roku 1990 spolupracuje alebo spolupracoval s mnohými organizáciami a inštitúciami. Tu je prehľad najvýznamnejších partnerov:

V zahraničí:

A.N. Herzen State Pedagogical University Sankt Petersburg
predškolské vzdelávanie a starostlivosť (Prof. Anna Gogoberidze)

Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko – Department of Social Psychology
spolupráca na výskume merania stereotypov a predsudkov voči Rómom (Dr. Anna Kende)

Hebrew University Jerusalem, Department of Psychology
medzikultúrny výskum hodnôt (Prof. Shalom Schwartz, dlhodobá kooperácia)

Karita Research a.s., Švédsko
projekt 7. RP EÚ PLATENSO – Budovanie platformy pre rozšírený sociálno-vedný výskum vzťahujúci sa k jadrovej energii v strednej a východnej Európe

London School of Economics
projekt “EU kids online”: Enhancing Knowledge Regarding European Children’s Use, Risk and Safety Online

Martin Luther Universität Halle-Wittenberg
Sozialpädagogik der frühen Kindheit (Prof. Johanna Mierendorff)

Masarykova univerzita, Brno, ČR, Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií
(dlhodobá kooperácia)

Open University, UK
kritická psychológia a psychológia zdravia (Prof. Wendy Stainton Rogers)
psychosociálna paradigma a liminalita (Prof. Paul Stenner)
(dlhodobá kooperácia)

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
spolupráca na projekte Meziskupinové postoje a meziskupinový kontakt v pěti středoevropských zemích

Rutgers Nisso Groep, Expert centre on sexuality, Holandsko
sexuálny nátlak a násilie mládeže ako ohrozenie sexuálneho zdravia mladých ľudí v Európe – poznanie a intervencia

University of Auckland
predškolské vzdelávanie a starostlivosť (Dr. Marek Tesar)

University of East London
vládne štúdie týkajúce sa vzdelávania (Dr. Andrew Wilkins)

University of Helsinki 
zmierňovanie predsudkov v školskom prostredí (Prof. Karmela Liebkind)

University of Limerick, Írsko, Department of Psychology
spolupráca na výskume merania stereotypov a predsudkov voči Rómom (Dr. Anca Minescu)

University of London, UK, Institute of Education
projekt hodnotenia ranej gramotnosti (Angela Hobsbaum)
predškolské vzdelávanie (Prof. Peter Moss)

University of Modena and Reggio Emilia, Department of Education and Human Sciences
zmierňovanie predsudkov v školskom prostredí (Prof. Loris Vezzali)

University of Roehampton
predškolské vzdelávanie a starostlivosť (Prof. Mathias Urban)

University of Scranton
medzinárodné porovnávanie vzdelávania
(Prof. Tata Mbugua)

University of Southampton, UK, Center for Sexual Health Research
sexuálne zdravie, reprodukcia (Prof. Roger Ingham – dlhodobá kooperácia)

Na Slovensku:

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
spolupráca na projekte APVV14-0531 INTERMIN a VEGA 2/0079/15 –  meranie stereotypov a predsudkov a intervencie na ich zmierňovanie
výučba špecializovaných predmetov na Ústave aplikovanej psychológie (bližšie pozri v Pedagogická činnosť), vedenie DP.

Filozofická fakulta UCM, Trnava
analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka

Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK, Bratislava
pragmatizmus, filozofické poradenstvo

Katedra politológie FiF UK Bratislava
projekt 5RP “Kultúrne vzorce rozširovania Európy”
výučba predmetov Politická psychológia a Politická analýza

Katedra psychológie FiF UK, Bratislava
(dlhodobá kooperácia)

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
spoločný doktorandský študijný program školská pedagogika

Pedagogická fakulta UK, Bratislava
výskum participácie a inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím

I. Detská klinika DFN Bratislava
výskum neurovývinových porúch

SAV:

Filozofický ústav SAV, v.v.i.
dejiny slovenského filozofického myslenia

Sociologický ústav SAV, v.v.i.
(dlhodobá kooperácia)

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v.v.i.
(dlhodobá kooperácia)

Orgány štátnej a verejnej správy:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
expertízy, účasť v pracovnej skupine, príprava a realizácia deliberačného fóra

Štátna školská inšpekcia
spolupráca na výskume o vzťahu medzi vedomosťami z dejepisu a občianskej náuky a medziskupinovými postojmi; na základe memoranda o spolupráci medzi ŠŠI a ÚVSK SAV

Mimovládne a medzinárodné organizácie:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
dlhodobá kooperácia

Partners for Democratic Change Slovakia
dlhodobá kooperácia pri aktivitách týkajúcich sa výskumu a rozvoja občianskej spoločnosti

Slovenská asociácia pedagogiky raného detstva (SACEI)
rozvoj predškolského vzdelávania a profesijného rastu učiteliek MŠ

Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu (IPPF)
sexuálna výchova, sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (dlhodobá kooperácia)

Spoločnosť Williamsovho syndrómu
psychologická podpora ľudí s Williamsovým syndrómom a ich rodín, vzdelávanie a informovanie o nových poznatkoch o Williamsovom syndróme