Ondrej Kaščák

Ondrej Kaščák

Ondrej Kaščák, doc., PaedDr., PhD. sa zaoberá výskumom sociokultúrnych základov výchovy a vzdelávania a etnografickým prístupom k skúmaniu školskej reality. Zaoberá sa taktiež kritickou analýzou vzdelávacích reforiem a expertíznou činnosťou v oblasti predškolského a základného vzdelávania. Pôsobí aj ako docent pedagogiky na PdF TU v Trnave. Je autorom viacerých vedeckých monografií a vysokoškolských učebníc. Je predsedom redakčnej rady časopisu Pedagogický časopis / Journal of Pedagogy, členom redakčných rád viacerých vedeckých časopisov, je členom Sekcie sociológie detstva Nemeckej sociologickej spoločnosti (DGS) a členom Expertnej skupiny pre sociálne aspekty výchovy a vzdelávania (NESET, REAL-net) pri Európskej komisii.

Výber z publikácií: