Oľga Zápotočná

Oľga Zápotočná

Meno / Funkcia

Oľga Zápotočná / Samostatný vedecký pracovník

Profesionálny životopis

od 2004
Hosťujúci docent, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Trnavská Univerzita, Trnava

1996-2003
Externý učiteľ, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

od 1996
Samostatný vedecký pracovník, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie, Slovenská akadémia vied, Bratislava

1990-1996
Vedecký pracovník, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie, Slovenská akadémia vied, Bratislava

1988-1990
Vedecký asistent, Ústav Experimentálnej Psychológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava

1984-1988
Vedecká ašpirantúra, Ústav Experimentálnej Psychológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava

1980-1983
Študijný pobyt, Ústav Experimentálnej Psychológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Vzdelanie

1984-1988
Doktorandské štúdium, Ústav Experimentálnej Psychológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava.

1975-1980
Magisterské štúdium Psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava.

Odborné záujmy

psychológia čítania, vývin gramotnosti v období raného detstva, rozvoj gramotnosti v procese vzdelávania

Členstvo v odborných spoločnostiach

International Reading Association (IRA), International Develompent in Europe Committee of IRA, Slovenská asociácia pre rozvoj čítania

Zoznam publikácií: (nie viac ako 10)

ZÁPOTOČNÁ, O.: Directionality in perceptual and motor tasks in relation to handedness. Studia Psychologica, 34, 1992, 211- 224.

ZÁPOTOČNÁ, O.: Phonological training in reading disabled children: The Rebus Reading Programme. In: H.Gray, N.Foreman, N.Hayes (Eds.): “Psychology in a Changing Europe”, British & East European Psychology Group, 1996, str. 272-277.

Gavora, P., ZÁPOTOČNÁ,O.: Unity and Diversity in Literacy Development. Proceedings of Papers from Central European Conference on Reading, Bratislava: SRA a SLJŠ, 2000, 239 str.

ZÁPOTOČNÁ, O.: Rozvoj počiatočnej literárnej gramotnosti. In: Z. Kolláriková, B.Pupala (Eds.): Predškolská a elementárna pedagogika / Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001, str. 271-306.

ZÁPOTOČNÁ, O.: Súčasné teoretické reflexie čítania a gramotnosti a ich odraz vo výskume a vzdelávaní. Pedagogická revue, 2002, roč. 54, č.2, s. 140-155.

ZÁPOTOČNÁ, O., Gavora, P.: Metodika pozorovania a hodnotenia raných prejavov gramotnosti M.M.Clay: Manuál k administrácii. Bratislava: KVSBK SAV – SARČ, 2002, 66 str.

PUPALA, B., ZÁPOTOČNÁ, O. (Eds.): Rané štúdie o ranej gramotnosti. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2003.

ZÁPOTOČNÁ, O., Pupala, B., Hošková, Ľ.: Continuity or discontinuity in early literacy development in Slovakia. G.Shiel, U.Ní Dhálaigh (Eds.): Other ways of seeing: Diversity in language and literacy. Proceedings of 12th European Conference on Reading. Vol.1, Dublin: Reading Association of Ireland, 2003, pp.112-118.

ZÁPOTOČNÁ, O.: Looking for balance in early literacy education in Slovakia (L’apprentissage initial du lire-écrire en Slovaquie: En quete d’une approche équilibrée). Special bilingual (French-English) issue of: Caracteres, Vol. 5, No. 4., 2003, pp. 8-15.

GAVORA, P., ZÁPOTOČNÁ, O. (Eds.): Gramotnosť: Vývin a možnosti jej didaktického usmerňovania. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2004.