Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov /MTIV/

Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov /MTIV/

Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti

Program: APVV
Číslo projektu: APVV-18-0303
Akronym: MTIV

Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. (ÚVSK SAV)

Spolupracujúca inštitúcia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta (Vedúca tímu UKF Nitra: prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.)

Abstrakt
Súčasné štúdie poukazujú na nelineárnosť, individualizáciu a predlžovanie obdobia dospievania. Mladí ľudia prechádzajú kľúčovými štádiami života, akými sú formovanie blízkeho priateľského vzťahu, platonická láska, zamilovanie, manželstvo a rodičovstvo, ktoré však tradičné vývinové teórie už nedokážu plne vysvetliť. V zmenených socio-kultúrnych a normatívnych podmienkach nám chýbajú informácie, kedy a ako tieto tranzície prebiehajú.
Cieľom projektu je zistiť, kedy a ako prebiehajú tranzície v intímnych vzťahoch adolescencie a mladej dospelosti a aký vplyv majú na kvalitu života mladých ľudí. Výsledky môžu poslúžiť k prehodnoteniu a obohateniu poznania o psychologických, sociálnych, etických a kultúrnych determináciách vývinu, prispieť k výchove k manželstvu a rodičovstvu a podpore sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Projekt – vecný zámer

Trvanie projektu: 1.7. 2019 – 31.12. 2022

TEAM
Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. (ÚVSK SAV) luksik@savba.sk

Riešiteľský tím:
Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. (ÚVSK SAV)
Doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc. (ÚVSK SAV)
Mgr. Jana Fúsková, PhD. (ÚVSK SAV)
Mgr. Lucia Hargašová, PhD. (ÚVSK SAV)
Mgr. Nikola Kallová (ÚVSK SAV)
prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD. (UKF Nitra)
Mgr. Ciprian Turčan, PhD. (UKF Nitra)
Mgr. Michaela Guillaume, PhD. (UKF Nitra)

Kontakt: luksik@savba.sk (hlavný riešiteľ)