Medzi dopytom a ponukou

Medzi dopytom a ponukou

Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko: regionálna analýza výskumov ponuky a dopytu po sexuálnych službách a obchodovania s ľuďmi
Pre IOM vypracovali
Tento text sa opiera o štyri národné správy, ktoré vznikli v rámci tohto výskumného
projektu:
Anna Balogi, Viktoria Sebhelyi, Endre Sik a Dóra Szego:
Report on the demand side of sexual services in Hungary
Gabriel Bianchi, Miroslav Popper a Ivan Lukšík:
Research in Slovakia with the objective to assess the demand side of prostitution
in order to learn more of demand for traffi
cking for sexual exploitation.
Zbigniew Izdebski:
National report on the demand side of traffi
cking and forced prostitution in Poland
Mojca Pajnik a Urša Kavčič:
The Demand Side of Sex: Perspectives on Traffi
cking and Prostitution
(The Case of Slovenia)
Pri vytváraní metaanalýz a koncipovaní textu boli použité prvky z pôvodných správ,
a to buď v pôvodnej alebo parafrázovanej podobe.
Autori vypracovali tento text ako nezávislí konzultanti Medzinárodnej organizácie pre
migráciu (IOM). Názory vyjadrené v tomto texte sú názormi autorov a nevyjadrujú nevy-
hnutne názory IOM.
Recenzent: Heikki Mattila
Preklad z anglického jazyka: Gabriel Bianchi a Miroslav Popper
Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia pri-
náša prospech tak migrantom, ako aj spoločnosti. Ako popredná medzinárodná orga-
nizáciou na poli migrácie vyvíja IOM spolu so svojimi medzinárodnými partnermi úsilie
s cieľom:napomáhať pri zvládaní narastajúcich operačných výziev migračných pohybov;
zlepšovať pochopenie migračnej problematiky;podporovať sociálny a ekonomický rozvoj
prostredníctvom migrácie; presadzovať dobré životné podmienky migrantova rešpekto-
vanie ich ľudskej dôstojnosti.
Vydavateľ:
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu
Misia s regionálnou pôsobnosťou pre strednú a južnú Európu
Révay utca 12 , 1065 Budapešť, Maďarsko
Tel. +36 1 472 2500 Fax: +36 1 374 0532
Email: mrfbudapest@iom.int Web site: http://www.iom.hu
ISBN 978 92 9068 378 X
© 2007 IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu
Gabriel Bianchi, Miroslav Popper, Ivan Lukšík
Comments are closed.