Doktorandi

Doktorandi

Denní študenti

3. ročník

Mediálna gramotnosť v prevencii negatívnych dôsledkov sociálnych médií (Mgr. Kristína Blažeková, denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Mgr. Kristína Blažeková – Školská pedagogika
Vyštudovala poradenskú a klinickú psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V záverečnej práci sa venovala normatívnym presvedčeniam ako prediktorom rizikového správania v prostredí internetu. Pracovala v centrách psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva, kde sa venovala psychologickej diagnostike a poradenstvu.
V súčasnosti je dennou študentkou doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Zároveň pracuje ako poradenská psychologička v CPPPaP Nitra a participuje na projekte zvolsi.info. Jej oblasti záujmu sú kritické myslenie, nové médiá, sociálne siete, hoaxy, dezinformácie a online propaganda.

_____________________

Normatívny kontext medziskupinových postojov u detí a adolescentov: rola školy, rodiny a rovesníkov (Mgr. Xenia Daniela Poslon, denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

Mgr. Xenia Daniela Poslon – Sociálna a pracovná psychológia

Vyštudovala sociálnu a pracovnú psychológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci magisterského štúdia sa venovala predovšetkým medziskupinovým vzťahom a intervenciám zameraným na zmierňovanie predsudkov voči etnickým minoritám. Paralelne vyštudovala aj magisterský program Kognitívna veda na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Počas štúdia absolvovala stáž v Nadácii Habitat for Humanity International.

V súčasnosti pôsobí ako denná študentka doktorandského programu Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Jej oblasti záujmu sú sociálna a politická psychológia, medziskupinové vzťahy, predsudky, stereotypy a sociálna kognícia.

_____________________

Šťastie ako faktor, sprievodný znak a cieľ vzdelávania (Mgr. Nikola Kallová, denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ:prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.

Mgr. Nikola Kallová – Školská pedagogika

Absolventka filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, špecializujúca sa na oblasť osobnej identity, inakosti, osobnostného rastu, umenia žiť či dietetiky. V súčasnosti interná doktorandka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v.i., ktorý je externým školiacim pracoviskom Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave. V odbornom živote sa zameriava na výkon filozofického poradenstva a aplikáciu filozofických poznatkov v procese vzdelávania.

2. ročník

Transformácia a transmutácia intimity vo vzťahu ku kapacite pre zdravý sex (Mgr. Denisa Hnatkovičová, denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.

Mgr. Denisa Hnatkovičová – Sociálna a pracovná psychológia

Absolvovala magisterské štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojej diplomovej práci sa zaoberala overovaním vplyvu psychologických charakteristík jednotlivca, konrétne postoja k riziku, presvedčenia o vlastnej nezraniteľnosti a zmyslu pre humor na vnímanie bezpečia a preventívne správanie. V súčasnosti je dennou študentkou doktorandského programu sociálna a pracovná psychológia na FSEV UK so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Témou jej dizertačnej práce je “Transformácia a transmutácia intimity vo vzťahu ku kapacite pre zdravý sex”, v ktorej sa bude zaoberať konceptom polyamórie.

_________________________

Hypotéza priameho kontaktu verzus Teória medziskupinovej hrozby (Mgr. Dóra Bélan, denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.

Mgr. Dóra Bélan – Sociálna a pracovná psychológia

Absolventka sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci magisterského štúdia sa venovala postojom, predsudkom a vzťahom slovenskej majority a maďarskej minority na Slovensku.

V súčasnosti pôsobí ako denná študentka doktorandského programu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Medzi jej hlavné výskumné záujmy patria medziskupinové postoje a vzťahy medzi majoritou a rôznymi minoritami na Slovensku. Okrem toho pracuje v medzinárodnej firme na oddelení rozvojových programov, kde medzi jej hlavné úlohy patrí psychodiagnostika zamestnancov.

1. ročník

Náhradné materstvo: psychosociálne a etické konzekvencie (Mgr. Mária Šuľová, denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.

Mgr. Mária Šuľová – Sociálna a pracovná psychológia

Absolventka sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci magisterského štúdia sa venovala postojom, percepcii a faktorom, ktoré vplývajú na akceptáciu neznámych technológií spoločnosťou.

V súčasnosti pôsobí ako denná študentka doktorandského programu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Medzi jej hlavné výskumné záujmy patrí náhradné materstvo, rodičovstvo či postoje a dilemy ľudí, ktorí nemôžu mať deti. Okrem toho pracuje na HR oddelení v medzinárodnej firme, kde sa aktívne venuje rozvoju zamestnancov, zamestnaneckým prieskumom či CSR aktivitám.

_________________________

Kolektívna akcia a sociálna zmena v kontexte medziskupinových vzťahov (Mgr. Henrieta Ševíčkoá, denná forma ÚVSK SAV) Školiteľka: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

Mgr. Henrieta Ševčíková – Sociálna a pracovná psychológia

Absolventka sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa venovala rozhodovaniu študentov, sociálnym vplyvom pri výbere vysokej školy, štruktúre nadania učiteľov a študentov pedagogiky. Počas vysokej školy pracovala viac ako tri roky v oblasti politiky, konkrétne pre koaličnú politickú stranu, kde sa venovala politickým ale i sociálnym témam a problematikám. V súčasnosti pôsobí ako denná študentka doktorandského programu sociálna a pracovná psychológia na FSEV UK so školiacim pracoviskom na ÚVSK SAV. Okrem toho pracuje ako psychologička v Komunitnom centre Kopčany – Ulita o.z. Oblasti jej záujmu sú stereotypy, sociálna zmena, medziskupinové vzťahy – konkrétne medziskupinové vzťahy v školskom prostredí a problematika znevýhodnených skupín v súčasnom sociálnom a normatívnom kontexte na Slovensku.

Absolventi doktorandského štúdia

Možnosti nepriameho kontaktu pri zmierňovaní predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: Overovanie intervencií v školskom prostredí (Mgr. Simona Andraščiková, denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

Mgr. Simona Oľhová, PhD. (rod. Andraščiková)
Absolvovala magisterské štúdium sociálnej a pracovnej psychológie na fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V záverečnej práci sa zaoberala porušovaním sociálnych noriem v kontexte strednej školy.
Absolvovala doktorandské štúdium programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Ostravskej univerzite v Ostrave.

_____________________

Paralely a diferencie v podpore vzdelávania v rómskych komunitách európskych krajín a v chudobných lokalitách rozvojových častí sveta (Mgr. Romana Medveďová, denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Mgr. Romana Sládeková, PhD. (rod. Medveďová)
Vyštudovala sociálnu antropológiu a publicistiku na Viedenskej univerzite. V rámci magisterského štúdia sa venovala predovšetkým kultúrnym identitám etnických menšín, ich mediálnej reprezentácii a sociálnej inklúzii do majoritnej spoločnosti.
Pracovala v mimovládnej rozvojovej organizácii Člověk v tísni Slovensko na pozícii terénny výskumník a projektový manažér v oblasti migrácie a menšín. Momentálne pôsobí ako koordinátor vzdelávania pre firemný sektor. Absolvovala doktorandské študium školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV.

_____________________

Deliberatívna demokracia a prax školy (Mgr. Michaela Bartušová, denná forma, ÚVSK SAV). Školiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.

Mgr. Michaela Bartušová, PhD.
Je absolventkou politológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Počas magisterského štúdia absolvovala stáž vo oblasti verejnej správy. V súčasnosti pôsobí ako denná študentka doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV.
Absolvovala doktorandské študium školskej pedagogiky. V dizertačnej práci sa venovala využitiu modelu deliberatívnej demokracie v školskom prostredí. V súčastnosti pôsobí v kancelárii primátorky mesta Prievidza.

__________________

Metakognitívna regulácia riešenia kognitívnych úloh u detí predškolského veku (Mgr. Kamila Urban-denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Mgr. Kamila Urban, PhD. (rod. Peťková)
Absolvovala magisterské štúdium psychológie, spolu s doplňujúcim pedagogickým štúdiom, na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci výskumu sa venovala vývinu detí v predškolskom období so zameraním na kognitívny vývin. Absolvovala denné štúdium doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Na jeseň 2015 absolvovala výskumnú stáž v Centre for cognition, learning and memory na University of Bern vo ŠvajčiarskuPo úspešnom ukončení doktorandského štúdia získala štipendium Š. Swartza pre najlepších absolventov doktorandského štúdia, vďaka ktorému naďalej pôsobí na ÚVSK SAV.
Okrem toho pracovala ako detská psychologička v Inštitúte detskej reči s deťmi v ranom veku, kde sa venovala diferenciálnej diagnostike kognitívnych schopností pri poruchách reči. Aktuálne pracuje s deťmi a rodičmi v Different Coaching v Bratislave.

_____________________


Realita dekonštrukcie rodových stereotypov v škole
(Mgr. Jana Fusková, denná forma, ÚVSK SAV). Školiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.

Mgr. Jana Fúsková, PhD.
Absolventka psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, UKF, doktorandského štúdia na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a Pedagogickej fakulte TRUNI.
Medzi hlavné výskumné záujmy patrí identita menšín. Z publikačného a výskumného hľadiska predovšetkým konštrukcia sociálnych a politických bariér týkajúcich sa sexuálnych menšín. Riešeným projektom dizertačnej práce bola identifikácia facilitátorov a bariér dekonštrukcie stereotypov predovšetkým v oblasti rodovej identity. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia získala štipendium Š. Swartza pre najlepších absolventov doktorandského štúdia, vďaka ktorému naďalej pôsobí na ÚVSK SAV a zaoberá sa LGBTQ+ justice.

_____________________

Rodová socializácia v školskom prostredí. (Mgr. Jana Turčeková, denná forma, ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

Mgr. Jana Turčeková, PhD.
Ukončila štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva na PdF Trnavskej univerzity v Trnave. Počas magisterského štúdia absolvovala odborné stáže na MŠVVaŠ SR, NR SR. Ako dobrovoľníčka spolupracuje s Centrom pomoci pre rodinu v Trnave, OZ Pomoc ohrozeným deťom – Centrum nádej. Zaujíma sa o oblasť mládežníckej politiky, možnosťami zapojenia mladých ľudí k občianskej participácií, medzinárodnými politickými vzťahmi v nadväznosti na štruktúry EÚ. Absolvovala doktorandské štúdium školskej pedagogiky na PdF Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci so školiacim pracoviskom Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave a pôsobí na Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave.

_____________________

Informačná gramotnosť v podmienkach primárneho vzdelávania (Mgr. Jozef Benyak, denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Jozef

Mgr. Jozef Benyak, PhD.
Vyštudoval predškolskú a elementárnu pedagogiku a v nadväznosti učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pôsobil najprv ako dobrovoľník a neskôr ako vychovávateľ v Diecéznom centre voľného času vo Važci a ako učiteľ na Súkromnej základnej škole v Ružomberku. Po úspešnom absolvovaní denného doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave a Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied precuje ako odborný asistent na Katolíckej univerzite v Ružomberku na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky.

_____________________

Pedagogická a rodičovská rola učiteľov v školskom a mimoškolskom prostredí. (Mgr. Lucia Hargašová, denná forma, ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

Lucia - profil fotka

Mgr. Lucia Hargašová, PhD.
Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V záverečných prácach sa venovala problematike rodovej roly. Po ukončení magisterského štúdia pôsobila ako psychologička v Cente pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Pezinku a neskôr v Senci, kde sa venovala prevencií sociálno-patologických javov, individuálnej diagnostike detí a poradenstvu žiakom, rodičom a pedagógom. Po úspešnom ukončení denného doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave, so školiacim pracoviskom ÚVSK SAV získala štipendium Š. Swartza pre najlepších absolventov doktorandského štúdia, vďaka ktorému naďalej pôsobí na ÚVSK SAV. Je členkou občianskych združení – Spoločnosť pre plánované rodičovstvo  a OZ Prevencia AD. Jej oblasti záujmu – rodové roly, učiteľská a rodičovská rola, vzdelávanie pedagógov, sexuálna výchova, inkluzívna pedagogika.

_____________________

Postoje Rómov k stredoškolskému vzdelaniu a ich reálne možnosti štúdia na stredných školách. (Mgr. Estera Kövérová, denná forma, ÚVSK SAV) Školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.

ester foto

Mgr. Estera Kӧvérová, PhD.
Vyštudovala psychológiu v kombinácii s občianskou a etickou náukou  na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a filozofiu na Filozofickej fakulte UK. Učila ako externá pracovníčka na Katedre sociálnej práce na Vysokej škole v Sládkovičove predmety ako Rodová rovnosť, rovnosť šancí a antidiskriminácia a Sociálna práca s ohrozenou mládežou. Po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave a Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied v súčasnosti pracuje ako terénna sociálna pracovníčka v OZ Mládež ulice, prednáša na Trnavskej univerzite v Trnave (odborná asistentka) ako dobrovoľná asistentka sa venuje hipoterapii.

_____________________

Idea školy v pedagogike a filozofii Johna Deweyho (Mgr. Zuzana Laluhová, denná forma, ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.

DSC_470

Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.
Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor filozofia a história. Po ukončení magisterského štúdia pracovala ako stredoškolská učiteľka na gymnáziu. Bola študentkou denného doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave, jej školiacim pracoviskom bol Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. Pod odborným vedením prof. Višňovského sa venovala vo svojej dizertačnej práci na filozofiu edukácie – najmä na filozofický a pedagogický odkaz amerického filozofa Johna Deweyho. V roku 2014 sa zúčastnila letného študijného pobytu v University of Chicago Laboratory Schools. V súčasnosti pracuje na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi, kde úspešne vedie svojich študentov.