Kurikulárne projekty

Kurikulárne projekty

Dňa 3. marca 2015 bol Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky schválený inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorého zodpovednými garantmi a koordinátormi tvorby sú:

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. a doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD
(Centrum pedagogického výskumu ÚVSK SAV)

Od 1. septembra 2015 sa pod vedením Štátneho pedagogického ústavu začala realizovať pilotná fáza jeho zavádzania do praxe materských škôl.

Program je koncipovaný v súlade s:

  • aktuálnymi požiadavkami na predškolské vzdelávanie vo svete
  • aktuálnymi poznatkami a prístupmi k projektovaniu predškolského kurikula v súčasnej pedagogike; všeobecne i v rámci jednotlivých vzdelávacích oblastí.
  • štruktúrou vzdelávacích obsahov nadväzujúcich stupňov všeobecného vzdelávania v školskej sústave SR, ktorej súčasťou je od r. 2008 aj materská škola.

Umožňuje tak zachovávať prirodzenú vývinovú kontinuitu vzdelávacej dráhy dieťaťa, zdôrazňovanú na úrovni všetkých zásadnejších medzinárodných dokumentov o predškolskom vzdelávaní. 

Autorský tím tvorcov nového ŠVP pre materské školy je zložený zo špičkových odborových didaktikov a je zárukou vysokej kvality spracovania jednotlivých vzdelávacích oblastí:

  • Jazyk a komunikácia: doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. , Centrum pedagogického výskumu SAV; doc. PaedDr. Zuzana Petrová, PhD., Pedagogická fakulta TU v Trnave;
  • Matematika a práca s informáciami: RNDr. Pavol Černek, CSc., Pedagogická fakulta TU v Trnave;
  • Človek a príroda, Človek a svet práce: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD., Pedagogická fakulta TU v Trnave;
  • Človek a spoločnosť: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD., Pedagogická fakulta TU v Trnave; PaedDr. Katarína Guziová, PhD., Štátny pedagogický ústav;
  • Umenie a kultúra Výtvarná výchova: prof. Ladislav Čarný, akad. maliar, VŠVU v Bratislave; Hudobná výchova: PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD., Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove;
  • Zdravie a pohyb: Mgr. Dana Masaryková, PhD., Pedagogická fakulta TU v Trnave.

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE MATERSKÉ ŠKOLY

V rámci aktivít CPV v oblasti kurikulárnej politiky bol v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom (Odbornou komisiou pre MŠ) vypracovaný návrh nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy. Program bol po pripomienkovaní učiteľskou verejnosťou a jej stavovských organizácií odovzdaný Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podrobnejšie informácie o koncepcii programu a jednotlivých vzdelávacích oblastiach boli publikované v monotematickom čísle časopisu Predškolská výchova, roč. 67, č. 4, 2012/2013.

Kolektív autorov:
Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Vzdelávacie oblasti:
Jazyk a komunikácia (Doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. – PhDr. Zuzana Petrová, PhD.)
Matematika a práca s informáciami (RNDr. Pavol Černek, CSc.)
Človek a príroda (Doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.)
Človek a spoločnosť (Doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD. – PaedDr. Katarína Guziová, PhD.)
Človek a svet práce (Doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.)
Zdravie a pohyb (Mgr. Dana Masaryková, PhD.)
Umenie a kultúra (Prof. Ladislav Čarný, akad.maliar – PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.)

Na stiahnutie (Poster: materská škola s novým Štátnym vzdelávacím programom)

__________

Centrum pedagogického výskumu SAV
Kontakt