Kategória: Human Communication Studies

Q-metodológia

Q-metodológia

Q-METODOLÓGIA – ALTERNATÍVNY SPÔSOB SKÚMANIA SEXUÁLNEHO ZDRAVIA Gabriel Bianchi, Miroslav Popper, Ivan Lukšík, Marianna Supeková

Práca vznikla v tímovej spolupráci všetkých autorov v rámci riešenia projektu VEGA č. 95/5305/474; rozhodujúci podiel na spracovaní prípadových štúdií majú G. Bianchi a M. Supeková (I.), M. Popper (II.) a I. Lukšík (III.).

Recenzent Emil Komárik

© autori

ISBN 80-900981-6-9

 Obsah