Branislav Pupala

Branislav Pupala

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Branislav Pupala, Prof., PhDr., CSc. Absolvoval štúdium pedagogiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1995 obhájil dizertačnú prácu (FF UK), habilitoval sa v roku 1998 (PdF UK), v roku 2006 bol vymenovaný za profesora pedagogiky. Pôsobil vo viacerých oblastiach rezortu školstva – ako učiteľ základnej a strednej školy, metodik ďalšieho vzdelávania učiteľov, výskumný pracovník. Od roku 1993 je vysokoškolským učiteľom (1993 – 1994 Prírodovedecká fakulta UK, 1995 – 2003 Pedagogická fakulta UK, od 2003 Pedagogická fakulta TU). Výskumne sa orientuje na problematiku teórie kultúrnej gramotnosti a základného vzdelávania.

Výber z publikácií:

Pupala, Branislav: „Narcis“ vo výchove. Pedagogické súvislosti individualizmu. Bratislava: Veda a Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2004. ISBN 80- 224-0824-7
Kolláriková, Z., Pupala, B. (eds.): Předškolní a primární pedagogika / Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-585
Pupala, B., Zápotočná, O. (eds.): Rané štúdie o ranej gramotnosti. Bratislava: UK, 2003. 80-223-1806-X .
Held, Ľ. – Pupala, B.: Psychogenéza žiakovho poznania vo vyučovaní. Bratislava: PdF UK, 1995, 110 s. ISBN 80-967362-7-2
Pupala, B., Mašková, M.: Slovensko na mapách detí: detská naivná kartografia. Pedagogika, 47, 1997, č.4, s. 317 – 328.
Kaščák, O. – Pupala, B.: Verachtung der Pädagogik und Verachtung in der Pädagogik. Erfahrungen hinter der östliche Grenze. In: N. Ricken (Hrsg.): Über die Verachtung der Pädagogik. Analysen – Materialien – Perspketiven. Wiesenbaden :VS Verlag für Sozialwissenchaften, 2007, s.373-396. ISBN 978-3531-14829-8
Kaščák, O. – Pupala, B.: Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov, Rokus, 2009, 175 s. ISBN 978-80-89055-98-2

Comments are closed.