Autor Jana Fuskova

SOCIAL AND WORK PSYCHOLOGY

SOCIAL AND WORK PSYCHOLOGY

SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA
v odbore 3.01.13 Sociálna psychológia a psychológia práce

Študijný program realizujeme ako externá vzdelávacia inštitúcia na základe zmluvy s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Študijno-pedagogická časť doktorandského štúdia sa realizuje na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK, vedecká časť na ÚVSK SAV.

Garantka študijného programu na FSEV UK: Prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, CSc.

Garant SAV: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.  

Školitelia za ÚVSK SAV:
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., M
gr. Barbara Lášticová, PhD., prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc., doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.

Prihlášky na školský rok 2019/20 môžete podávať do 30. apríla 2021 na FSEV UK.

Pred podaním prihlášky odporúčame kontaktovať školiteľa/školiteľku, ktorí danú tému vypísali, v záujme vypracovania kvalitného projektu dizertačnej práce.

Podmienky prijímacieho konania na FSEV UK (kliknite na odkaz)

Témy dizertačných prác vypísaných externou vzdelávacou inštitúciou ÚVSK SAV:

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. (bianchi@savba.sk)

 • Transformácia a transmutácia intimity a jej vzťah ku kapacite pre zdravý sex (Transformation and transmutation of intimacy and its relationship to capacity for healthy sex)
 • Hľadanie a konštruovanie hranice medzi chceným a nechceným v sexe v kontexte naratívneho prežívania vlastného ja a sebavedomia mladých žien (Seeking and construction of borders between wanted and unwanted in sexual interactions – contexts of narrative „me“ experiencing and self confidence of young females)
 • Deliberatívna demokracia a intímne občianstvo (Deliberative democracy and intimate citizenship)

Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (barbara.lasticova@savba.sk)

 • Kolektívna akcia a sociálna zmena v kontexte medziskupinových vzťahov (Collective action and social change in the context of intergroup relations)

Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc (luksik@savba.sk)

 • Partnerské vzťahy a kvalita života (Partnerships and quality of life)
 • Vytváranie ja v intímnych partnerských vzťahoch (Constructing me in intimate partner relationships)

doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD. (miroslav.popper@savba.sk)

 • Náhradné materstvo: psychosociálne a etické konzekvancie (Surrogate motherhood: Psychosocial and ethical consequences)

Podrobné zadania tém najdete tu.

 

Profil absolventa PhD. stupňa v študijnom programe sociálna a pracovná psychológia:

Absolvent študijného programu je zrelý vedecký pracovník, disponujúci poznatkami  o pôsobení v sociálnom systéme práce v širších súvislostiach, s ohľadom na psychologickú, ekonomickú, organizačnú stránku národných i nadnárodných spoločenstiev a inštitúcií. 

Absolventi sa môžu špecializovať v dvoch smeroch:  v oblasti sociálnej psychológie a v oblasti pracovnej psychológie. V týchto oblastiach budú sú hĺbky oboznámení s aktuálnymi trendmi rozvoja, budú poznať najnovšie výsledky príslušnej oblasti a budú schopní tieto výsledky aplikovať. Uplatnia sa vo vedeckom výskume, v pedagogickej práci, v národných i nadnárodných inštitúciách, medzinárodných štruktúrach.

Teoretické vedomosti

V treťom stupni štúdia sa pozornosť koncentruje na dôkladnú orientáciu v minulých i súčasných trendoch, koncepciách a teóriách o sociálnych a psychologických javoch spolu s ich aplikáciou na zvolenú oblasť výskumu. PhD. štúdium je zároveň orientované na interdisciplinárny prístup k štúdiu skúmaného problému a vyžaduje oboznámenie sa aj s inými disciplínami než je špecifické zameranie dizertačnej práce.

Praktické a doplňujúce zručnosti

 • príprava, koordinácia a vedenie výskumných projektov;
 • tvorivý prínos k rozvoju teoretických základov vedného odboru;
 • expertízna a analytická činnosť;
 • publikačná činnosť v karentovaných a recenzovaných domácich a zahraničných periodikách;
 • pedagogické a poradenské pôsobenie;
 • reprezentácia akademickej obce na domácich a zahraničných odborných fórach;
 • schopnosť analyzovať a interpretovať aktuálne sociálno-psychologické a pracovno-psychologické problémy.

SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA
v odbore 3.01.13 Sociálna psychológia a psychológia práce

Študijný program realizujeme ako externá vzdelávacia inštitúcia na základe zmluvy s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Študijno-pedagogická časť doktorandského štúdia sa realizuje na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK, vedecká časť na ÚVSK SAV.

Garantka študijného programu na FSEV UK: Prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, CSc.

Garant SAV: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.  

Školitelia za ÚVSK SAV:
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., M
gr. Barbara Lášticová, PhD., prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc., doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.

Prihlášky na školský rok 2019/20 môžete podávať do 30. apríla 2021 na FSEV UK.

Pred podaním prihlášky odporúčame kontaktovať školiteľa/školiteľku, ktorí danú tému vypísali, v záujme vypracovania kvalitného projektu dizertačnej práce.

Podmienky prijímacieho konania na FSEV UK (kliknite na odkaz)

Témy dizertačných prác vypísaných externou vzdelávacou inštitúciou ÚVSK SAV:

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. (bianchi@savba.sk)

 • Transformácia a transmutácia intimity a jej vzťah ku kapacite pre zdravý sex (Transformation and transmutation of intimacy and its relationship to capacity for healthy sex)
 • Hľadanie a konštruovanie hranice medzi chceným a nechceným v sexe v kontexte naratívneho prežívania vlastného ja a sebavedomia mladých žien (Seeking and construction of borders between wanted and unwanted in sexual interactions – contexts of narrative „me“ experiencing and self confidence of young females)
 • Deliberatívna demokracia a intímne občianstvo (Deliberative democracy and intimate citizenship)

Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (barbara.lasticova@savba.sk)

 • Kolektívna akcia a sociálna zmena v kontexte medziskupinových vzťahov (Collective action and social change in the context of intergroup relations)

Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc (luksik@savba.sk)

 • Partnerské vzťahy a kvalita života (Partnerships and quality of life)
 • Vytváranie ja v intímnych partnerských vzťahoch (Constructing me in intimate partner relationships)

doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD. (miroslav.popper@savba.sk)

 • Náhradné materstvo: psychosociálne a etické konzekvancie (Surrogate motherhood: Psychosocial and ethical consequences)

Podrobné zadania tém najdete tu.

 

Profil absolventa PhD. stupňa v študijnom programe sociálna a pracovná psychológia:

Absolvent študijného programu je zrelý vedecký pracovník, disponujúci poznatkami  o pôsobení v sociálnom systéme práce v širších súvislostiach, s ohľadom na psychologickú, ekonomickú, organizačnú stránku národných i nadnárodných spoločenstiev a inštitúcií. 

Absolventi sa môžu špecializovať v dvoch smeroch:  v oblasti sociálnej psychológie a v oblasti pracovnej psychológie. V týchto oblastiach budú sú hĺbky oboznámení s aktuálnymi trendmi rozvoja, budú poznať najnovšie výsledky príslušnej oblasti a budú schopní tieto výsledky aplikovať. Uplatnia sa vo vedeckom výskume, v pedagogickej práci, v národných i nadnárodných inštitúciách, medzinárodných štruktúrach.

Teoretické vedomosti

V treťom stupni štúdia sa pozornosť koncentruje na dôkladnú orientáciu v minulých i súčasných trendoch, koncepciách a teóriách o sociálnych a psychologických javoch spolu s ich aplikáciou na zvolenú oblasť výskumu. PhD. štúdium je zároveň orientované na interdisciplinárny prístup k štúdiu skúmaného problému a vyžaduje oboznámenie sa aj s inými disciplínami než je špecifické zameranie dizertačnej práce.

Praktické a doplňujúce zručnosti

 • príprava, koordinácia a vedenie výskumných projektov;
 • tvorivý prínos k rozvoju teoretických základov vedného odboru;
 • expertízna a analytická činnosť;
 • publikačná činnosť v karentovaných a recenzovaných domácich a zahraničných periodikách;
 • pedagogické a poradenské pôsobenie;
 • reprezentácia akademickej obce na domácich a zahraničných odborných fórach;
 • schopnosť analyzovať a interpretovať aktuálne sociálno-psychologické a pracovno-psychologické problémy.

DG JUSTICE – PolRom

DG JUSTICE – PolRom

PolRom – Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe
Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe

Program: DG JUSTICE
Zodpovedná riešiteľka:
Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia: Prvým cieľom projektu je identifikovať vplyv politického diskurzu na predsudky voči Rómom a na negatívne a pozitívne formy kolektívnej akcie zameranej voči Rómom. Predpokladáme, že normatívny kontext, ktorý je nastolený v politickom diskurze, má vplyv aj na postoje voči Rómom. Druhým cieľom je evalvovať antidiskriminačné intervencie, so zameraním na to, ako zmierňujú predsudky a ako ovplyvňujú kolektívnu akciu v prospech a neprospech Rómov, a ponúknuť príklady dobrej praxe. V rámci projektu budeme analyzovať politický diskurz a uskutočníme reprezentatívne prieskumy v 5 krajinách EÚ (Slovensko, Maďarsko, rumunsko, Írsko a Francúzsko). Zrealizujeme tiež laboratórne experimenty a kvalitatívnu analýzu už uskutočnených antidiskriminačných intervencií. Výstupom projektu budú okrem vedeckých článkov aj odporúčania pre tvorcov politík a iných zainteresovaných aktérov. Projekt je podporený “Rights, Equality and Citizenship Programme” DG Justice and Consumers, číslo grantu 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.

Doba trvania: 1.11.2018 – 31.10.2020

KARIÉRA

KARIÉRA

MINULÉ VÝBEROVÉ KONANIA A PONUKY PRÁCE (NEAKTUÁLNE)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Ústavu výskumu sociálnej komunikácie (publikované 18. októbra 2018)

Download (PDF, 86KB)

________________________________

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. (publikované 30. júla 2018)

Download (PDF, 273KB)

________________________________________

Z Á K O N o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zo 7. septembra 2017)

Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied

Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied

Vnútorné predpisy ÚVSK SAV v. v. i.

Vnútorné predpisy ÚVSK SAV v. v. i.

Volebný poriadok na funkciu člena Správnej rady ÚVSK SAV, v. v. i.

Download (PDF, 160KB)

Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady ÚVSK SAV, v. v. i.

Download (PDF, 162KB)

Pravidlá tvorby rozpočtu ÚVSK SAV, v. v. i.

Download (PDF, 118KB)

Štatút ÚVSK SAV, v. v. i.

Download (PDF, 134KB)

Pracovný poriadok ÚVSK SAV, v. v. i.

Download (PDF, 269KB)

Organizačný poriadok ÚVSK SAV, v. v. i.

Download (PDF, 193KB)

Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚVSK SAV, v. v. i.

Download (PDF, 207KB)

Sexuality X

Sexuality X

Ústav výskumu sociálnej komunikácie spolu s ďalšími organizujúcimi inštitúciami vás srdečne pozýva na 10. jubilejný ročník konferencie

SEXUALITY: Sexuality medzi medicínou, sociálnymi vedami a tvorbou politík.

Tradíciou konferencií SEXUALITY je podporovanie interdisciplinárneho vedeckého dialógu v oblasti sexuálnych štúdií. Desiaty ročník konferencie je venovaný hľadaniu prienikov rozmanitých vedných disciplín skúmajúcich sexuality, vrátane sociológie, psychológie, antropológie, histórie, biológie, medicíny, práva, pedagogiky, etiky, filozofie, kulturológie, mediálnych a komunikačných štúdií a i.
Konferencia je súčasťou Týždňa vedy a techniky (http://www.tyzdenvedy.sk/).

POZVANÉ REFERÁTY:

FREDERICK M. TOATES (The Open University, UK): “An incentive motivation theory of sexual desire”
LUCIE JARKOVSKÁ (Masaryková Univerzita v Brne, ČR): “Sexuální výchova jako součást výchovy k demokracii a rovnosti”
OĽGA GYÁRFÁŠOVÁ (Univerzita Komenského v Bratislave): “Slovensko “v prievane”: nový charakter kultúrno-etických a hodnotových sporov v slovenskej spoločnosti.“

V rovnakom termíne sa bude konať aj 11. slovenská konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove: Sexuálna výchova – búranie mýtov a predsudkov.

REGISTRÁCIA pre pasívnu účasť a pre posterovú sekciu zatiaľ otvorená. Prihlasovanie na: fuskova@gmail.com

POPLATOK: 50 eur vedecká konferencia (25 eur pre študentov/ky denného, pre/postgraduálneho štúdia), 15 eur pre pedagogických a odborných zamestnancov školských zariadení

Viac info o konferencii – http://bit.ly/2zqxEpx
Výstupenie Fredericka Toatesa – http://bit.ly/2yKOD8R

Pozývame Vás zároveň na spoločenský večer a prednášku spojenú s interpretáciou flautových diel (C. Debussy, P. Hellebrand a ďalší) výnimočnej flautistky Moniky Duarte Streitovej, ktorá sa zaoberá sublimáciou erotickej energie do hudby. Okrem nej sa môžete tešiť na ďalšie vzrušujúce hudobné prekvapenia večera – Jazzové kvinteto Magritte, jam session. (viac info – http://bit.ly/2kOAgdH)

Témy dizertačných prác 2015/2016

Témy dizertačných prác 2015/2016

Témy dizertačných prác

Témy vypísané pracoviskom ÚVSK SAV na akademický rok 2015/2016

Témy dizertačných prác v študijnom programe školská pedagogika vypísané externou vzdelávacou inštitúciou, Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV

Uchádzači, ktorí si vyberajú tému vypísanú ÚVSK sa po prijatí stávajú študentmi ÚVSK SAV.

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.

Deliberatívna demokracia a prax školy

Rôzne formy deliberatívnych praktík sú považované za jednu z rozhodujúcich ciest pre skvalitnenie tradičných demokratických procesov využívajúcich prevažne inštitút väčšinového rozhodovania. Deliberatívny prístup znamená podľa Gutmanovej a Thompsona (2004) také riadenie spoločenských procesov a inštitúcií, v ktorom sa (1) zdôvodňujú rozhodnutia, (2) pracuje sa s argumentami, ktoré sú vzájomne prijateľné, (3) s cieľom dosiahnuť výsledok, ktorý je záväzný pre všetkých, a súčasne (4) otvorený ďalším výzvam v budúcnosti. Deliberatívna demokracia má podľa Dryzeka (2002) štyri parciálne účely: (a) podporovať legitímnosť kolektívnych rozhodnutí, (b) povzbudzovať také pohľady na verejné otázky, ktoré vyjadrujú záujem o druhých, (c) podporovať vzájomne sa rešpektujúce procesy robenia rozhodnutí – napríklad ak sa stretnú dva nezlučiteľné morálne prístupy k určitému problému a (d) pomáhať korigovať vzniknuté chyby a problémy.

V prostredí školy a školstva prichádzajú do úvahy všetky úrovne deliberácie – od makro po mikro, vrátane tzv. sokratovskej demokracie s dyadickou deliberáciou (Gundersen, 2000). Ich predmetom môžu všetky úrovne rozhodovacích procesov – od vzdelávacích politík, cez rozhodovanie pri riadení školy/vzdelávacej inštitúcie, dynamiku personálnych vzťahov, interakciu pedagógov so žiakmi a rodičmi, až po dynamiku žiackych kolektívov. Hlavným cieľom je skvalitnenie rozhodovacích a sociálnych procesov v škole s využitím princípu participácie a transparentnosti. Uplatnenie deliberatívnych princípov v praxi školy sa môže realizovať v podobe základného alebo akčného výskumu, s využitím širokej palety metodologických prístupov.

Hranice intimity a sexuality v škole

Prevencia sexuálneho zneužívania detí má dnes výraznú podporu v legislatíve, inštitucionalizovanom živote aj kultúre spoločnosti aj školy. Na druhej strane nežiaducim formám sexuality MEDZI deťmi a mladými ľuďmi je nateraz venovaná veľmi malá výskumná pozornosť, nevraviac o takmer úplnej absencii preventívnych nástrojov. Popri niektorých pilotných štúdiách sexuálneho násilia medzi deťmi v prostredí internetu, ktoré realizovala M. Gregussová so spolupracovníčkami na pôde VÚDPaP v ostatných rokoch, sú k dispozícii iba výsledky európskeho projektu (Y­‑SAV), ktorý identifikoval, že prinajmenšom tretina mladých ľudí na Slovensku má skúsenosť s nežiaducou sexuálnou aktivitou zo strany druhej osoby voči sebe.

Je zrejmé, že prostredie školy a všetky edukatívne procedúry v súčasnosti nemôžu byť imúnne voči infiltrácii sexuálnej agresie a násilia medzi deťmi. Naviac, v predmetnej problematike nejde iba o explicitné sexuálne narušovanie subjektívnej pohody a zdravia, ale o omnoho širší kontext intimity, v ktorej je sexualita rámcovaná. Ako zdôrazňuje K. Plummer, mnohodimenzionálnosť ľudskej intimity nás oprávňuje uvažovať o ľudskoprávnom rozmere intimity a tzv. intímnom občianstve. Analýza porušovania subjektívnych hraníc intimity v jej najrozmanitejších dimenziách (rod, etnicita, sexualita, atď.) v prostredí školy je mimoriadne aktuálna potreba vzhľadom na potrebu optimalizácie sociálneho prostredia školy a jej edukatívnej kapacity. Výskumné zameranie by sa pritom malo orientovať ako na (1) systémové/inštitucionálne aspekty školy, tak na (2) dynamiku sociálnej komunikácie v škole a tiež (3) negatívne sociálne javy ako napr. šikana.

Rod, pohlavie, a telo v školskom prostredí – výzvy a ich zvládanie na ceste k rodovej rovnosti

Školské prostredie je de lege charakterizované štandardami dosahovania rodovej rovnosti. Pritom sa predmetom dekonštrukcie stávajú tradičné predstavy o rodovej identite, rodové stereotypy, konceptualizácia pohlavia, tela a všetkých funkcií, ktoré zohrávajú v identite mladých ľudí a spoločenskom fungovaní jednotlivca. Práve v škole je vzhľadom na intenzitu komunikácie dynamika týchto zmien najvýraznejšia a riziká negatívnych psychosomatických dôsledkov ne/zvládania najväčšie.

Práca by mala identifikovať a analyzovať problémy jednotlivcov, skupín aj celého systému školy ako kultúrnej a sociálnej inštitúcie, ktoré vyplývajú z napätia na ceste dosahovania rodovej rovnosti. Je žiaduce, aby práca mala aj praktické implikácie, napr. v podobe preventívnych a intervenčných programov.

doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Národné kurikulá predškolského vzdelávania v komparatívnej perspektíve

Na základe obsahovej analýzy vybraných národných kurikúl predškolského vzdelávania vo svete vytvorí doktorand kriteriálne porovnanie týchto dokumentov, rešpektujúc princípy a postupy komparatívnej pedagogiky. Predmetom analýzy nebude len štrukturálna podoba dokumentov a ich obsah, ale aj analýza diskurzívneho poľa, v ktorom dané dokumenty vznikli a národných pedagogických tradícií, z ktorých dané dokumenty čerpajú resp. od ktorých sa odkláňajú.

prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Konzultantka: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

Možnosti nepriameho kontaktu pri zmierňovaní predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: Overovanie intervencií v školskom prostredí

Cieľom dizertačnej práce je overiť možnosti intervencií prostredníctvom nepriameho kontaktu pri znižovaní rasovo­‑etnických predsudkov v školskom prostredí, predovšetkým pokiaľ ide o predsudky voči príslušníkom rómskej minority. Dizertácia bude vychádzať z kontaktnej paradigmy v sociálnej psychológii, podľa ktorej je priamy interpersonálny kontakt jedným z najefektívnejších nástrojov na zmierňovanie predsudkov (Allport, 1954; Pettigrew, Tropp, 2006). Ak však priamy kontakt nie je možný, je možné navodiť ho aj nepriamo. Predstavovaný kontakt je založený na mentálnej simulácii sociálnej interakcie medzi príslušníkmi členskej a nečlenskej skupiny a má pozitívny vplyv na postoje, emócie, behaviorálne intencie a správanie (Miles, Crisp, 2014). V prípade sprostredkovaného kontaktu sú nositeľmi pozitívnych účinkov na zmierňovanie predsudkov napr. postavy z publikovaných kníh, najlepšie takých, ktorými je nasýtené dané kultúrne prostredie a sú ľahko dostupné a zrozumiteľné vo vzdelávacom procese (Gierzynski, Eddy, 2013).Intervencie prostredníctvom predstavovaného i sprostredkovaného kontaktu by sa tak mohli stať súčasťou vzdelávacích stratégií, ktoré majú viesť k sociálnej zmene, keďže môžu vzbudiť záujem o priamy kontakt v budúcnosti (Crispetal, 2008). V rámci dizertácie bude realizovaný experimentálny výskum v školách z rôznych slovenských regiónov, v kombinácii s analýzou kvalitatívnych dát (najmä rozhovory s učiteľkami).

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Paralely a diferencie v podpore vzdelávania v rómskych komunitách európskych krajín a v chudobných lokalitách rozvojových častí sveta

Medzi úsilím podpory rómskych komunít prostredníctvom vzdelávania a aktivitami namierenými na podporu vzdelávania v rozvojových krajinách a ich chudobných oblastiach sú nepochybne rozdiely, ale aj paralely, ktorých spoločným menovateľom je chudoba. Existuje veľké množstvo dobrých príkladov a dobrej praxe rozvojových projektov, ktorým sa darí podnietiť rozvoj vzdelávania, ako aj príkladov na vzdelávaciu podporu rómskych komunít. Dizertačný projekt by mal zachytiť tieto paralely i diferencie, aby sa dali jasnejšie čítať špecifiká práce s rómskou komunitou práve pri nie veľmi úspešných pokusoch o inkluzívne vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Školy a učitelia v politike štandardizácie vzdelávania

Typickým prvkom regulácie vzdelávania sa od nedávnej minulosti stali vzdelávacie štandardy. Tieto predstavujú nepriamy nástroj homogenizácie zdanlivo deregulovaného školstva, ako aj akoby neutrálny a smerodajný ukazovateľ kariérneho vývinu učiteľov, ktorým je deklaratívne prisudzovaná zvýšená miera autonómie. Štandardizácia vzdelávacieho prostredia má dopad na základné rozhodnutia v tvorbe kurikulárnych projektov na centrálnej i školskej úrovni a má konkrétne dopady na rozhodovacie procesy učiteľov vo vyučovaní. Rovnako indikuje zmenu identity učiteľov, či už v poňatí vlastnej profesie, ako aj v úlohách, ktoré si prisudzujú vo vlastnej učiteľskej práci. Podstatnou teoretickou úlohou je rozpoznanie kľúčových motívov na zavedenie štandardov do kultúry vzdelávania, ich reálnych politických a regulačných funkcií, ako aj dopadov na učiteľov a vzdelávaciu prax.

PhDr. Blanka Šulavíková, CSc.

Možnosti filozofického poradenstva a perspektívy jeho uplatnenia vo výchove a vzdelávaní

Dizertačná práca sústredí pozornosť na zmapovanie súčasných trendov vo filozofickom poradenstve, ktoré v dnešnej západnej kultúre zaznamenáva nebývalý rozvoj. Práca bude mať teoretický charakter; zameria sa najmä na identifikáciu problematických miest, ako aj a perspektívnych postupov na tomto poli filozofickej praxe. Analýza súčasných konceptov poslúži ako východisková báza k formulácii samostatných stanovísk dizertanta k nastoleným otvoreným problémom. Dizertácia bude v záverečnej časti smerovať k vytipovaniu metód a oblastí, ktoré by perspektívne mohli nájsť uplatnenie vo výchove a vzdelávaní v našich podmienkach.

Mgr. Miroslav Popper, CSc.

Účinnosť edukačných programov zameraných na znižovanie predsudkov voči stigmatizovaným skupinám

Cieľom projektu je: (1) analyzovať rôzne typy edukačných programov na základných a/alebo stredných školách zamerané na znižovanie postojov a predsudkov voči stigmatizovaným skupinám. (2) Zároveň na slovenské podmienky adaptovať, štandardizovať alebo vytvoriť nové nástroje na meranie efektívnosti odlišných programov. (3) Pomocou týchto nástrojov posúdiť, aké typy programov sú najefektívnejšie pri zmierňovaní či eliminácií negatívnych predsudkov voči stigmatizovaným skupinám. Hlavným zámerom je prispieť k vytvoreniu takých vzdelávacích intervencií, ktoré zvýšia pocit spolupatričnosti u skupín ohrozených sociálnou stigmou, negatívnymi intelektuálnymi stereotypmi a menšinovým znevýhodnením. Rozhodujúcim dôvodom je, že pocit inklúzie posilňuje pozitívny sebaobraz, zvyšuje motiváciu k akademickému výkonu a zlepšuje reálne dosiahnuté študijné výsledky.

Mimoriadne vedecké podujatie venované prínosu prof. PhDr. Jany Plichtovej, PhD. do sociálnej psychológie, vedy a spoločnosti

Mimoriadne vedecké podujatie venované prínosu prof. PhDr. Jany Plichtovej, PhD. do sociálnej psychológie, vedy a spoločnosti

V roku 25. výročia existencie Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV si Vás dovoľujeme pozvať na

mimoriadne vedecké podujatie venované prínosu
 
prof. PhDr. Jany Plichtovej, PhD.
 
do sociálnej psychológie, vedy a spoločnosti
 

7. 12. 2015 (pondelok), 10.00-12.00. 
Zasadačka Pavilónu spoločenských vied SAV, Patrónka (Dúbravská cesta 9)

Program:
Laudatio
Jana Plichtová: Rovnocenní a empatickí občania – je táto politická idea realizovateľná z hľadiska sociálnej psychológie?Vo svojej prednáške Jana Plichtová  bude realizovateľnosť tejto idey konfrontovať najmä s poznatkami z oblasti sociálnej kognície, infra-humanizácie, dehumanizácie a morálneho aktérstva.

Prednáška sa realizuje vrámci projektu APVV 14/0531
Ďakujeme a tešíme sa na Vás!
Branislav Pupala

Branislav Pupala

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Branislav Pupala, Prof., PhDr., CSc. Absolvoval štúdium pedagogiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1995 obhájil dizertačnú prácu (FF UK), habilitoval sa v roku 1998 (PdF UK), v roku 2006 bol vymenovaný za profesora pedagogiky. Pôsobil vo viacerých oblastiach rezortu školstva – ako učiteľ základnej a strednej školy, metodik ďalšieho vzdelávania učiteľov, výskumný pracovník. Od roku 1993 je vysokoškolským učiteľom (1993 – 1994 Prírodovedecká fakulta UK, 1995 – 2003 Pedagogická fakulta UK, od 2003 Pedagogická fakulta TU). Výskumne sa orientuje na problematiku teórie kultúrnej gramotnosti a základného vzdelávania.

Výber z publikácií:

Pupala, Branislav: „Narcis“ vo výchove. Pedagogické súvislosti individualizmu. Bratislava: Veda a Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2004. ISBN 80- 224-0824-7
Kolláriková, Z., Pupala, B. (eds.): Předškolní a primární pedagogika / Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-585
Pupala, B., Zápotočná, O. (eds.): Rané štúdie o ranej gramotnosti. Bratislava: UK, 2003. 80-223-1806-X .
Held, Ľ. – Pupala, B.: Psychogenéza žiakovho poznania vo vyučovaní. Bratislava: PdF UK, 1995, 110 s. ISBN 80-967362-7-2
Pupala, B., Mašková, M.: Slovensko na mapách detí: detská naivná kartografia. Pedagogika, 47, 1997, č.4, s. 317 – 328.
Kaščák, O. – Pupala, B.: Verachtung der Pädagogik und Verachtung in der Pädagogik. Erfahrungen hinter der östliche Grenze. In: N. Ricken (Hrsg.): Über die Verachtung der Pädagogik. Analysen – Materialien – Perspketiven. Wiesenbaden :VS Verlag für Sozialwissenchaften, 2007, s.373-396. ISBN 978-3531-14829-8
Kaščák, O. – Pupala, B.: Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov, Rokus, 2009, 175 s. ISBN 978-80-89055-98-2

Q-metodológia

Q-metodológia

Q-METODOLÓGIA – ALTERNATÍVNY SPÔSOB SKÚMANIA SEXUÁLNEHO ZDRAVIA Gabriel Bianchi, Miroslav Popper, Ivan Lukšík, Marianna Supeková

Práca vznikla v tímovej spolupráci všetkých autorov v rámci riešenia projektu VEGA č. 95/5305/474; rozhodujúci podiel na spracovaní prípadových štúdií majú G. Bianchi a M. Supeková (I.), M. Popper (II.) a I. Lukšík (III.).

Recenzent Emil Komárik

© autori

ISBN 80-900981-6-9

 Obsah