Autor admin

Branislav Pupala

Branislav Pupala

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Branislav Pupala, Prof., PhDr., CSc. Absolvoval štúdium pedagogiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1995 obhájil dizertačnú prácu (FF UK), habilitoval sa v roku 1998 (PdF UK), v roku 2006 bol vymenovaný za profesora pedagogiky. Pôsobil vo viacerých oblastiach rezortu školstva – ako učiteľ základnej a strednej školy, metodik ďalšieho vzdelávania učiteľov, výskumný pracovník. Od roku 1993 je vysokoškolským učiteľom (1993 – 1994 Prírodovedecká fakulta UK, 1995 – 2003 Pedagogická fakulta UK, od 2003 Pedagogická fakulta TU). Výskumne sa orientuje na problematiku teórie kultúrnej gramotnosti a základného vzdelávania.

Výber z publikácií:

Pupala, Branislav: „Narcis“ vo výchove. Pedagogické súvislosti individualizmu. Bratislava: Veda a Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2004. ISBN 80- 224-0824-7
Kolláriková, Z., Pupala, B. (eds.): Předškolní a primární pedagogika / Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-585
Pupala, B., Zápotočná, O. (eds.): Rané štúdie o ranej gramotnosti. Bratislava: UK, 2003. 80-223-1806-X .
Held, Ľ. – Pupala, B.: Psychogenéza žiakovho poznania vo vyučovaní. Bratislava: PdF UK, 1995, 110 s. ISBN 80-967362-7-2
Pupala, B., Mašková, M.: Slovensko na mapách detí: detská naivná kartografia. Pedagogika, 47, 1997, č.4, s. 317 – 328.
Kaščák, O. – Pupala, B.: Verachtung der Pädagogik und Verachtung in der Pädagogik. Erfahrungen hinter der östliche Grenze. In: N. Ricken (Hrsg.): Über die Verachtung der Pädagogik. Analysen – Materialien – Perspketiven. Wiesenbaden :VS Verlag für Sozialwissenchaften, 2007, s.373-396. ISBN 978-3531-14829-8
Kaščák, O. – Pupala, B.: Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov, Rokus, 2009, 175 s. ISBN 978-80-89055-98-2

Q-metodológia

Q-metodológia

Q-METODOLÓGIA – ALTERNATÍVNY SPÔSOB SKÚMANIA SEXUÁLNEHO ZDRAVIA Gabriel Bianchi, Miroslav Popper, Ivan Lukšík, Marianna Supeková

Práca vznikla v tímovej spolupráci všetkých autorov v rámci riešenia projektu VEGA č. 95/5305/474; rozhodujúci podiel na spracovaní prípadových štúdií majú G. Bianchi a M. Supeková (I.), M. Popper (II.) a I. Lukšík (III.).

Recenzent Emil Komárik

© autori

ISBN 80-900981-6-9

 Obsah

Metakognitívne procesy v čítaní, učení a vzdelávaní

Metakognitívne procesy v čítaní, učení a vzdelávaní

Oľga Zápotočná: Metakognitívne procesy v čítaní, učení  a vzdelávaní                	 Vydavateľ:Typi Universitatis Tyrnaviensis (VEDA)             Rok vydania: 2013 Počet strán: 142 	 	               Jazyk: slovenský ISBN: 978-80-8082-742-7	 Recenzenti:  prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. prof. PaedDr. René Bílik, CSc. Publikácia otvára staro-novú tému kognitívnej regulácie poznávania, ktorá sa v súčasnosti – najmä v súvislosti s výsledkami medzinárodných výskumov čitateľskej gramotnosti (PISA) stala pomerne populárnou, aj keď tak trochu stále záhadnou, plnou nejasností, ale aj snáh o často zjednodušujúce riešenia problémov spojených s učením a vzdelávaním. Autorka monografie prezentuje tému metakognície v širšom kontexte jej historického vývinu v psychologickom skúmaní, ako aj z hľadiska jej genézy v kognitívnom vývine dieťaťa. Prináša údaje nakumulované v posledných dekádach, poukazujúce na to, že vývinové korene metakognície, t.j. vedomej regulácie poznávania siahajú pomerne hlboko do predškolského veku v závislosti od podmienok sociálneho prostredia. Ťažiskom publikácie je skúmanie metakognitívnych procesov a stratégií, ktoré významným spôsobom vstupujú do procesu čítania, a to už od jeho počiatkov, v čase osvojovania si základov písanej reči. Edukačné odkazy publikácie sú preto smerované predovšetkým do oblasti primárneho vzdelávania.

Metakognitívne procesy v čítaní, učení
a vzdelávaní

Vydavateľ:Typi Universitatis Tyrnaviensis (VEDA)
Rok vydania: 2013
Počet strán: 142
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-8082-742-7

Recenzenti:
prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Publikácia otvára staro-novú tému kognitívnej regulácie poznávania, ktorá sa v súčasnosti – najmä v súvislosti s výsledkami medzinárodných výskumov čitateľskej gramotnosti (PISA) stala pomerne populárnou, aj keď tak trochu stále záhadnou, plnou nejasností, ale aj snáh o často zjednodušujúce riešenia problémov spojených s učením a vzdelávaním. Autorka monografie prezentuje tému metakognície v širšom kontexte jej historického vývinu v psychologickom skúmaní, ako aj z hľadiska jej genézy v kognitívnom vývine dieťaťa. Prináša údaje nakumulované v posledných dekádach, poukazujúce na to, že vývinové korene metakognície, t.j. vedomej regulácie poznávania siahajú pomerne hlboko do predškolského veku v závislosti od podmienok sociálneho prostredia. Ťažiskom publikácie je skúmanie metakognitívnych procesov a stratégií, ktoré významným spôsobom vstupujú do procesu čítania, a to už od jeho počiatkov, v čase osvojovania si základov písanej reči. Edukačné odkazy publikácie sú preto smerované predovšetkým do oblasti primárneho vzdelávania.

Medzi dopytom a ponukou

Medzi dopytom a ponukou

Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko: regionálna analýza výskumov ponuky a dopytu po sexuálnych službách a obchodovania s ľuďmi
Pre IOM vypracovali
Tento text sa opiera o štyri národné správy, ktoré vznikli v rámci tohto výskumného
projektu:
Anna Balogi, Viktoria Sebhelyi, Endre Sik a Dóra Szego:
Report on the demand side of sexual services in Hungary
Gabriel Bianchi, Miroslav Popper a Ivan Lukšík:
Research in Slovakia with the objective to assess the demand side of prostitution
in order to learn more of demand for traffi
cking for sexual exploitation.
Zbigniew Izdebski:
National report on the demand side of traffi
cking and forced prostitution in Poland
Mojca Pajnik a Urša Kavčič:
The Demand Side of Sex: Perspectives on Traffi
cking and Prostitution
(The Case of Slovenia)
Pri vytváraní metaanalýz a koncipovaní textu boli použité prvky z pôvodných správ,
a to buď v pôvodnej alebo parafrázovanej podobe.
Autori vypracovali tento text ako nezávislí konzultanti Medzinárodnej organizácie pre
migráciu (IOM). Názory vyjadrené v tomto texte sú názormi autorov a nevyjadrujú nevy-
hnutne názory IOM.
Recenzent: Heikki Mattila
Preklad z anglického jazyka: Gabriel Bianchi a Miroslav Popper
Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia pri-
náša prospech tak migrantom, ako aj spoločnosti. Ako popredná medzinárodná orga-
nizáciou na poli migrácie vyvíja IOM spolu so svojimi medzinárodnými partnermi úsilie
s cieľom:napomáhať pri zvládaní narastajúcich operačných výziev migračných pohybov;
zlepšovať pochopenie migračnej problematiky;podporovať sociálny a ekonomický rozvoj
prostredníctvom migrácie; presadzovať dobré životné podmienky migrantova rešpekto-
vanie ich ľudskej dôstojnosti.
Vydavateľ:
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu
Misia s regionálnou pôsobnosťou pre strednú a južnú Európu
Révay utca 12 , 1065 Budapešť, Maďarsko
Tel. +36 1 472 2500 Fax: +36 1 374 0532
Email: mrfbudapest@iom.int Web site: http://www.iom.hu
ISBN 978 92 9068 378 X
© 2007 IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu
Gabriel Bianchi, Miroslav Popper, Ivan Lukšík