APVV-0604-10

APVV-0604-10

Udržateľná reprodukcia na Slovensku: psycho-sociálne skúmanie (APVV-0604-10)


Poslanie | Kontakt | Organizačná štruktúra | Poradná rada projektu | Literatúra/Rešerše | Udalosti/Aktuálne informácie | Výstupy


Poslanie Udržateľná reprodukcia na Slovensku: psycho-sociálne skúmanie (zaverecna sprava) 1.5.2011 – 30.4.2014 Cieľom projektu na celú dobu riešenia je spoznať v akých podmienkach, kontextoch a životných štýloch sa realizuje reprodukcia, aké očakávania majú ľudia od reprodukcie a ako sú spokojní so svojou reprodukčnou kariérou, za účelom nájdenia pozitívnych príkladov reprodukčnej spokojnosti a rozpoznania a definovania udržateľných a perspektívnych vzorcov reprodukčného správania sa. Ciele jednotlivých etáp projektu: (1) Na základe kvalitatívnej explorácie indikátorov a kontextov reprodukcie a reprodukčného správania (fokusové diskusie, obsahová a diskurzívna analýza) získať poznanie o (a) dimenziách rozhodovania sa o reprodukcii, prežívania a reflektovania rodičovstva v rámci rôznych partnerských konštelácií a štýlov a (b) synergii sociálnych, kultúrnych, legislatívnych a ekonomických kontextov reprodukcie. (2) Pomocou kvantitatívneho reprezentatívneho výskumu identifikovať konštelácie prediktorov pre úspešne a neúspešne sa reprodukujúcich jedincov a spokojné a nespokojné partnerské vzťahy, ktoré poskytnú konkrétny, aktuálny demograficko-psychologický obraz o reprodukčnom správaní, partnerských vzťahoch a konceptualizácii rodičovstva na Slovensku. (3) Na základe kvalitatívneho výskumu (hĺbkové interview) identifikovať udržateľné reprodukčné životné štýly, ktoré prinesú poznanie optimálnych a perspektívnych životných štýlov z hľadiska reprodukcie ľudí v rôznych vekových kategóriách a s rôznymi demografickými charakteristikami. V tejto etape je rovnako cieľom popísať tie štrukturálne, socio-ekonomické, kultúrno-etnické a psychologické faktory, ktoré intervenujú v dynamike a úspešnosti reprodukcie; Tretia etapa umožní aj na základe synergického využitia a integrovania doterajších parciálnych poznatkov v oblasti reprodukcie vytvorenie metodológie na komplexné zmapovanie determinánt ľudskej reprodukcie.


Poslanie | Kontakt | Organizačná štruktúra | Poradná rada projektu | Literatúra/Rešerše | Udalosti/Aktuálne informácie | Výstupy