O ústave

O ústave

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV vznikol v roku 1990 pod názvom Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV. Ústav vykonáva najmä základný interdisciplinárny výskum, zameraný na komplexné vzťahy medzi sociálnymi, kultúrnymi a psychologickými aspektmi ľudského bytia. Hľadáme nedostatky poznania v tých oblastiach, ktoré sú spoločenskými problémami, a robíme to angažovane. Zameriavame sa na analýzu spoločenských, politických, medzigeneračných, mediálnych a intímnych diskurzov – sociálna komunikácia je tak predmetom nášho výskumu, ako aj jeho metodologickým rámcom. Náš výskum zároveň pokrýva biele miesta vedeckého poznania predovšetkým v oblasti sociálnej psychológie, ale aj ďalších psychologických vied, ako aj vied o vzdelávaní a filozofie.

      Diferenciálnu hodnotu Ústavu tvoria najmä:

  • transdisciplinarita a kritický prístup k spoločenskovednému výskumu,
  • medzikultúrny porovnávací rámec,
  • zameranie na edukáciu.

Integrujúcou témou výskumov Ústavu, na pozadí Centra pedagogického výskumu a doktorandského programu Ústavu „školská pedagogika“, sú spoločenské výzvy pre edukáciu  – výchovu, vzdelávanie a rozvoj človeka vo formálnych aj neformálnych rámcoch. Táto téma predstavuje vlajkovú loď výskumu v Ústave.

Naše výskumy sa zameriavajú najmä na nasledujúce oblasti:

  • inklúzia (v edukácii, ľudia s postihnutím, sexuálne minority, etnické minority);
  • občianska participácia a deliberácia;
  • hodnoty a normy spoločnosti a politiky vzdelávania;
  • dialogickosť poznávania (gramotnosť, metakognitívna regulácia);
  • transformácia intimity a rodičovstva.

Súčasne ÚVSK realizuje výskumné aktivity charakteru cutting edge/frontiers research aj v iných relevantných oblastiach – napr. projekty v oblasti „spoločnosť a technológie“.